345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

(Computer and Applications)

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 


 แผนการสอนกลุ่มทั่วไป     แผนการสอนกลุ่มวิศวะ และรังสีเทคนิค

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

พรบการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประเมินการสอนของอาจารย์และรายวิชา

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา   

 

วัตถุประสงค์

  • นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  • นักศึกษาสามาถบอกความสำคัญของการใช้และวิธีการการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศได้
  • นักศึกษาสามาถเลือกใช้ Microsoft Office ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้และการสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

วิธีการเรียนการสอน   

เริ่มเรียน 8 มกราคม 2561
จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต                                                              

รวมบรรยาย  30  คาบ

รวมปฏิบัติ    30  คาบ

รวมทั้งสิ้น    60  คาบ

 

สอบปฏิบัติ  

กลางภาค  วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 1 เวลา 9:30 - 10:30 น. ตอน 02  04  05 และ 08

BSc ตอน จำนวน
602 02 74
603 05 91
08 8
604 08 70
605 04 64

 
 

รอบที่ 2 เวลา 13:00 - 14:00 น. ตอน 01  03  06  07 และ 09

BSc ตอน จำนวน
602 07 79
603 09 104
604 01 25
03 21
06 25
605 03 68

 

ปลายภาค วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

รอบที่ 1 เวลา 9:30 - 10:30 น. ตอน 02  04  05 และ 08

BSc ตอน จำนวน
602 02 74
603 05 91
08 8
604 08 70
605 04 64

  

 

รอบที่ 2 เวลา 13:00 - 14:00 น. ตอน 01  03  06  07 และ 09

BSc ตอน จำนวน
602 07 79
603 09 104
604 01 25
03 21
06 25
605 03 68


 

เนื้อหาวิชา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to computer)
บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ (Software)
บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต (Internet)
บทที่ 5 การสื่อสารและระบบเครือข่าย (Communications and Networks)
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ (Information system)
บทที่ 7 จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Ethics and computer security)

เนื้อหาปฏิบัติการ

แผนการสอนกลุ่มทั่วไป

ปฏิบัติการ 1 การใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7 และการสมัครใช้ host ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการ 2 การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา Web Pageด้วย Dreamweaver
ปฏิบัติการ
3 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
4 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
5 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 6 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
8 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
9 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 4

แผนการสอนกลุ่มวิศวะ และรังสีเทคนิค

ปฏิบัติการ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 2  การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 3  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 4  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 5  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 6   การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 4

ปฏิบัติการ 7  การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 8  การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 9   การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 4

Back to the top

 


การวัดผล/ประเมินผล     

    อิงเกณฑ์ จากสัดส่วนคะแนนของการวัดผลดังนี้

    คะแนนปฏิบัติการ แบบฝึกหัด การบ้านและงานกลุ่ม   20 %

     สอบปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 % รวม    30  %

     สอบกลางภาคการศึกษา   25  % (ข้อเขียน 23% ปฏิบัติฮาร์ดแวร์ 2%)

     สอบปลายภาคการศึกษา   25  %

 

ลักษณะข้อสอบกลางและปลายภาค

    ข้อสอบเป็นปรนัยและอัตนัย

 

การวัดผล

อิงเกณฑ์

เกรด

ระดับคะแนน

A

>=80.0

B+

75.0 - 79.0

B

70.0 - 74.0

C+

65.0 - 69.0

C

55.0 - 64.0

D+

50.0 - 54.0

D

40.0 - 49.0

E

< 40

 

อาจารย์ผู้สอน

Section

อาจารย์ผู้สอน

ห้องทำงาน

Email

01

อาจารย์จรรยา สายนุ้ย

CS311

janya.s@psu.ac.th

02

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

CS309

chouvanee.s@psu.ac.th

03

ดร.วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ

CS322/4

wisit.l@psu.ac.th

04

อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

CS313

niwan.w@psu.ac.th

05

อาจารย์สมศรี จารุผดุง

CS315

somsri.ja@psu.ac.th

06

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง

CS307

pannipa.s@psu.ac.th

07

ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล

CS317

pennee.wa@psu.ac.th

08

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

CS309

chouvanee.s@psu.ac.th

09

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

CS309

chouvanee.s@psu.ac.th

 

 

ตารางเรียน

ตอน

จำนวน นศ. ที่รับ

กลุ่มนักศึกษา

วัน/เวลา

ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน

01

80 วัสดุ2 พอลิเมอร์2

อังคาร 13.00-14.50

BSc0305 อาจารย์จรรยา สายนุ้ย

อังคาร 15.00-16.50

BSc0602 (LAB)

02

90 เทคโน จุล

อังคาร 13.00-14.50

BSc0303 อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

อังคาร 15.00-16.50

BSc0603 (LAB)

03

91 ชีว

อังคาร 15.00-16.50

วท3

อาจารย์วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ

พุธ 16.00-17.50 BSc0603 (LAB)

04

80 ทน2

จันทร์ 15.00-16.50

BSc0602 (LAB)

อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

อังคาร 08.00-09.50 BSc2

05

100 วาริช ทั่วไป

อังคาร 13.00-14.50

วท3

อาจารย์สมศรี จารุผดุง
พุธ 10.00-11.50 BSc0603 (LAB)
06 50 รังสีฯ วศ

พุธ 10.00-11.50

BSc0602 (LAB)

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง
ศุกร์ 13.00-14.50 CS203
07 81 ศป ทั่วไป

ศุกร์ 08.00-09.50

BSc0602 (LAB)

ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล
ศุกร์ 10.00-11.50 วท1

08

80 ทั่วไป

จันทร์ 13.00-14.50

BSc0304

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

พฤหัสบดี 08.00-09.50

BSc0602 (LAB)

09

105 ศป

ศุกร์ 10.00-11.50

BSc0603 (LAB)

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

ศุกร์ 13.00-14.50

L5

 

เอกสารประกอบการสอน

"เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 345-101 Computer and Application", ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2557

 

Back to the top


                   

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif