345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

(Computer and Applications)

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 


 แผนการสอนกลุ่มทั่วไป     แผนการสอนกลุ่มแพทย์ เภสัช วิศวะ และกายภาพบำบัด

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

พรบการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประเมินการสอนของอาจารย์และรายวิชา

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา   

 

วัตถุประสงค์

  • นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  • นักศึกษาสามาถบอกความสำคัญของการใช้และวิธีการการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศได้
  • นักศึกษาสามาถเลือกใช้ Microsoft Office ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้และการสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

วิธีการเรียนการสอน   

เริ่มเรียน 15 สิงหาคม 2560
จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต                                                              

รวมบรรยาย  30  คาบ

รวมปฏิบัติ    30  คาบ

รวมทั้งสิ้น    60  คาบ

 

สอบปฏิบัติ  

กลางภาคและปลายภาค 
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

รอบที่ 1  9.30 น. - 11.30 น. ตอน 03  04  05  06  09  10  และ 11

ห้อง ตอน จำนวน
BSc 602 04 53
03 21
BSc 603 09 82
10 26
BSc 604 05 50
03 20
BSc 605 06 53
03 10
BSc 606 11 30

รอบที่ 2  13.00 น. - 15.00 น. ตอน 01  02  07  และ 08

ห้อง ตอน จำนวน
BSc 602 07 75
BSc 603 08 103
BSc 604 02 61
BSc 605 01 64
BSc 606 28

 

เนื้อหาวิชา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to computer)
บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ (Software)
บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต (Internet)
บทที่ 5 การสื่อสารและระบบเครือข่าย (Communications and Networks)
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ (Information system)
บทที่ 7 จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Ethics and computer security)

เนื้อหาปฏิบัติการ

แผนการสอนกลุ่มทั่วไป

ปฏิบัติการ 1 การใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7 และการสมัครใช้ host ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการ 2 การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา Web Pageด้วย Dreamweaver
ปฏิบัติการ
3 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
4 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
5 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 6 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
8 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
9 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 4

แผนการสอนกลุ่มแพทย์ เภสัช วิศวะ และกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 2  การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 3  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 4  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 5  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 6   การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 4

ปฏิบัติการ 7  การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 8  การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 9   การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 4

Back to the top

 


การวัดผล/ประเมินผล     

    อิงเกณฑ์ จากสัดส่วนคะแนนของการวัดผลดังนี้

    คะแนนปฏิบัติการ แบบฝึกหัด การบ้านและงานกลุ่ม   20 %

     สอบปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 % รวม    30  %

     สอบกลางภาคการศึกษา   25  %

     สอบปลายภาคการศึกษา   25  %

 

ลักษณะข้อสอบกลางและปลายภาค

    ข้อสอบเป็นปรนัยและอัตนัย

 

การวัดผล

อิงเกณฑ์

เกรด

ระดับคะแนน

A

>=80.0

B+

75.0 - 79.0

B

70.0 - 74.0

C+

65.0 - 69.0

C

55.0 - 64.0

D+

50.0 - 54.0

D

40.0 - 49.0

E

< 40

 

อาจารย์ผู้สอน

Section

อาจารย์ผู้สอน

ห้องทำงาน

Email

01

ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ

CS306

jarunee.d@psu.ac.th

02

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง

CS307

pannipa.s@psu.ac.th

03

อาจารย์สมศรี จารุผดุง

CS315

somsri.ja@psu.ac.th

04

อาจารย์จรรยา สายนุ้ย

CS311

janya.s@psu.ac.th

05

ดร.วรารัตน์ จักรหวัด

CS322/1

wararat.j@psu.ac.th

06

ผศ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล

CS312

natikarn.s@psu.ac.th

07

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ วณิชโยบล

CS316

sirirut.v@psu.ac.th

08

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

CS309

chouvanee.s@psu.ac.th

09

ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล

CS317

pennee.wa@psu.ac.th

อาจารย์สมศรี จารุผดุง

CS315

somsri.ja@psu.ac.th

11

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง

CS307

pannipa.s@psu.ac.th

 

 

ตารางเรียน

ตอน

จำนวน นศ. ที่รับ

กลุ่มนักศึกษา

วัน/เวลา

ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน

01

100 ภส

จันทร์ 10.00-11.50

CS201 ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ
จันทร์ 15.00-16.50 BSc0603 (LAB)

02

80 บริบาลภส1 วศ1

จันทร์ 10.00-11.50

BSc0304

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง
อังคาร 13.00-14.50 BSc0602 (LAB)

03

120 พยบ

พฤหัสบดี 08.00-09.50

NML2

อาจารย์สมศรี จารุผดุง

ศุกร์ 8.00-9.50 BSc0603 (LAB)

04

120 พยบ

พุธ 08.00-09.50

NML2

อาจารย์จรรยา สายนุ้ย

พฤหัสบดี 08.00-09.50 BSc0603 (LAB)

05

120 ชศ1

จันทร์ 13.00-14.50

BSc0603 (LAB)

ดร.วรารัตน์ จักรหวัด
พุธ 10.00-11.50 BSc0304
06 100 ภาษาจีน1

จันทร์ 13.00-14.50

BSc0305

ผศ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล
พุธ 08.00-09.50 BSc0603 (LAB)
07 88 แพทย์1

จันทร์ 10.00-11.50

BSc0602 (LAB)

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ วณิชโยบล
พุธ 14.00-15.50 BSc0304

08

120 แพทย์1

จันทร์ 10.00-11.50

BSc0603 (LAB)

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

พุธ 14.00-15.50

BSc2

09

82 ทธ จันทร์ 13.00-14.50 BSc0602 (LAB) ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล
อังคาร 14.00-15.50 BSc0303

10

120 พท4 สพ1 อังคาร 8.00-9.50 CS201 อาจารย์สมศรี จารุผดุง
พุธ 10.00-11.50 BSc0603 (LAB)

11

80 กบ1 วศ1 พุธ 14.00-15.50 M315 อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง
พฤหัสบดี 08.00-09.50 BSc0602 (LAB)

 

เอกสารประกอบการสอน

"เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 345-101 Computer and Application", ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2557

 

Back to the top


                   

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif