345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

(Computer and Applications)

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 


 แผนการสอนกลุ่มทั่วไป     แผนการสอนกลุ่มวิศวะ และรังสีเทคนิค

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

พรบการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประเมินการสอนของอาจารย์และรายวิชา

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา   

 

วัตถุประสงค์

  • นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  • นักศึกษาสามาถบอกความสำคัญของการใช้และวิธีการการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศได้
  • นักศึกษาสามาถเลือกใช้ Microsoft Office ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้และการสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

วิธีการเรียนการสอน   

เริ่มเรียน 8 มกราคม 2561
จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต                                                              

รวมบรรยาย  30  คาบ

รวมปฏิบัติ    30  คาบ

รวมทั้งสิ้น    60  คาบ

 

สอบปฏิบัติ  

กลางภาค  วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ปลายภาค วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

 

เนื้อหาวิชา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to computer)
บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ (Software)
บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต (Internet)
บทที่ 5 การสื่อสารและระบบเครือข่าย (Communications and Networks)
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ (Information system)
บทที่ 7 จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Ethics and computer security)

เนื้อหาปฏิบัติการ

แผนการสอนกลุ่มทั่วไป

ปฏิบัติการ 1 การใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7 และการสมัครใช้ host ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการ 2 การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา Web Pageด้วย Dreamweaver
ปฏิบัติการ
3 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
4 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
5 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 6 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
8 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
9 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 4

แผนการสอนกลุ่มวิศวะ และรังสีเทคนิค

ปฏิบัติการ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 2  การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 3  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 4  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 5  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 6   การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 4

ปฏิบัติการ 7  การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 8  การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 9   การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 4

Back to the top

 


การวัดผล/ประเมินผล     

    อิงเกณฑ์ จากสัดส่วนคะแนนของการวัดผลดังนี้

    คะแนนปฏิบัติการ แบบฝึกหัด การบ้านและงานกลุ่ม   20 %

     สอบปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 % รวม    30  %

     สอบกลางภาคการศึกษา   25  % (ข้อเขียน 23% ปฏิบัติฮาร์ดแวร์ 2%)

     สอบปลายภาคการศึกษา   25  %

 

ลักษณะข้อสอบกลางและปลายภาค

    ข้อสอบเป็นปรนัยและอัตนัย

 

การวัดผล

อิงเกณฑ์

เกรด

ระดับคะแนน

A

>=80.0

B+

75.0 - 79.0

B

70.0 - 74.0

C+

65.0 - 69.0

C

55.0 - 64.0

D+

50.0 - 54.0

D

40.0 - 49.0

E

< 40

 

อาจารย์ผู้สอน

Section

อาจารย์ผู้สอน

ห้องทำงาน

Email

01

อาจารย์จรรยา สายนุ้ย

CS311

janya.s@psu.ac.th

02

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

CS309

chouvanee.s@psu.ac.th

03

ดร.วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ

CS322/4

wisit.l@psu.ac.th

04

อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

CS313

niwan.w@psu.ac.th

05

อาจารย์สมศรี จารุผดุง

CS315

somsri.ja@psu.ac.th

06

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง

CS307

pannipa.s@psu.ac.th

07

ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล

CS317

pennee.wa@psu.ac.th

08

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

CS309

chouvanee.s@psu.ac.th

09

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

CS309

chouvanee.s@psu.ac.th

 

 

ตารางเรียน

ตอน

จำนวน นศ. ที่รับ

กลุ่มนักศึกษา

วัน/เวลา

ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน

01

80 วัสดุ2 พอลิเมอร์2

อังคาร 13.00-14.50

BSc0305 อาจารย์จรรยา สายนุ้ย

อังคาร 15.00-16.50

BSc0602 (LAB)

02

90 เทคโน จุล

อังคาร 13.00-14.50

BSc0303 อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

อังคาร 15.00-16.50

BSc0603 (LAB)

03

91 ชีว

อังคาร 15.00-16.50

วท3

อาจารย์วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ

พุธ 16.00-17.50 BSc0603 (LAB)

04

80 ทน2

จันทร์ 15.00-16.50

BSc0602 (LAB)

อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

อังคาร 08.00-09.50 BSc2

05

100 วาริช ทั่วไป

อังคาร 13.00-14.50

วท3

อาจารย์สมศรี จารุผดุง
พุธ 10.00-11.50 BSc0603 (LAB)
06 50 รังสีฯ วศ

พุธ 10.00-11.50

BSc0602 (LAB)

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง
ศุกร์ 13.00-14.50 CS203
07 81 ศป ทั่วไป

ศุกร์ 08.00-09.50

BSc0602 (LAB)

ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล
ศุกร์ 10.00-11.50 วท1

08

80 ทั่วไป

จันทร์ 13.00-14.50

BSc0304

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

พฤหัสบดี 08.00-09.50

BSc0602 (LAB)

09

105 ศป

ศุกร์ 10.00-11.50

BSc0603 (LAB)

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

ศุกร์ 13.00-14.50

L5

 

เอกสารประกอบการสอน

"เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 345-101 Computer and Application", ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2557

 

Back to the top


                   

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif