345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

(Computer and Applications)

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 


 แผนการสอน

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

พรบการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประเมินการสอนของอาจารย์และรายวิชา

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา   

 

วัตถุประสงค์

  • นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  • นักศึกษาสามาถบอกความสำคัญของการใช้และวิธีการการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศได้
  • นักศึกษาสามาถเลือกใช้ Microsoft Office ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้และการสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

วิธีการเรียนการสอน   

เริ่มเรียน 7 มกราคม 2562
จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต                                                              

รวมบรรยาย  30  คาบ

รวมปฏิบัติ    30  คาบ

รวมทั้งสิ้น    60  คาบ

 

สอบปฏิบัติ  

กลางภาคและปลายภาค  ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง โดยสอบในชั่วโมงปฎิบัติการ

 

เนื้อหาวิชา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to computer)
บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ (Software)
บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต (Internet)
บทที่ 5 การสื่อสารและระบบเครือข่าย (Communications and Networks)
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ (Information system)
บทที่ 7 จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Ethics and computer security)

เนื้อหาปฏิบัติการ แผนทั่วไป

ปฏิบัติการ 1 การใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7 และการสมัครใช้ host ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการ 2 การใช้ Google form
ปฏิบัติการ
3 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
4 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
5 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 6 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
8 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
9 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 4

เนื้อหาปฏิบัติการ แผนรังสีเทคนิค และทันตะ

ปฏิบัติการ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
2 การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 3 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
4 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
5 การใช้ Google form
ปฏิบัติการ
6 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
8 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ
9 การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
10 การใช้โปรแกรม Microsoft Access ส่วนที่ 2

 

 

Back to the top

 


การวัดผล/ประเมินผล     

    อิงเกณฑ์ จากสัดส่วนคะแนนของการวัดผลดังนี้

    คะแนนปฏิบัติการ แบบฝึกหัด การบ้านและงานกลุ่ม   20 %

     สอบปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 % รวม    30  %

     สอบกลางภาคการศึกษา   25  % (ข้อเขียน 23% ปฏิบัติฮาร์ดแวร์ 2%)

     สอบปลายภาคการศึกษา   25  %

 

ลักษณะข้อสอบกลางและปลายภาค

    ข้อสอบเป็นปรนัยและอัตนัย

 

การวัดผล

อิงเกณฑ์

เกรด

ระดับคะแนน

A

>=80.0

B+

75.0 - 79.0

B

70.0 - 74.0

C+

65.0 - 69.0

C

55.0 - 64.0

D+

50.0 - 54.0

D

40.0 - 49.0

E

< 40

 

อาจารย์ผู้สอน

Section

อาจารย์ผู้สอน

ห้องทำงาน

Email

01

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง

CS307

pannipa.s@psu.ac.th

02

อาจารย์เพ็ญณี หวังเมธีกุล

CS317

pennee.wa@psu.ac.th

03

อาจารย์วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ

CS322/4

wisit.l@psu.ac.th

04

อาจารย์สุนิดา รัตโนทยานนท์

CS322/2

sunida.r@psu.ac.th

 

 

ตารางเรียน

ตอน

จำนวน นศ. ที่รับ

กลุ่มนักศึกษา

วัน/เวลา

ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน

01

40 รังสีเทคนิค2

จันทร์ 8.00-9.50

ฺฺBSc602(LAB) อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง

ศุกร์ 13.00-14.50

CS203

02

80 ทั่วไป

จันทร์ 13.00-14.50

วท1 อาจารย์เพ็ญณี หวังเมธีกุล

พฤหัส 8.00-9.50

BSc0603 (LAB)

03

60 ทันตะ2

จันทร์ 15.00-16.50

BSc0602 (LAB)

อาจารย์วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริกุล

อังคาร 8.00-9.50

BSc0305

04

50 เทคโนโลยีชีวภาพ/ทั่วไป

จันทร์ 13.00-14.50

CS203 อาจารย์สุนิดา รัตโนทยานนท์

พฤหัส 8.00-9.50

BSc0604 (LAB)

 

เอกสารประกอบการสอน

"เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 345-101 Computer and Application", ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2557

 

Back to the top


                   

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif