345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

(Computer and Applications)

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 


 แผนการสอนกลุ่มทั่วไป     แผนการสอนกลุ่มรังสีเทคนิค

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif

 

พรบการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประเมินการสอนของอาจารย์และรายวิชา

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา   

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน ในยุคของโลกแห่งเทคโนโลยี

 

วิธีการเรียนการสอน   

เริ่มเรียน 9 มกราคม 2560
จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต                                                              

รวมบรรยาย  30  คาบ

รวมปฏิบัติ    30  คาบ

รวมทั้งสิ้น    60  คาบ

 

สอบปฏิบัติ  

กลางภาค  วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

รอบที่1 (9.30 น. - 10.30 น.) ตอน 01, 02, 03, 04

ห้อง ตอน
BSc602 02
BSc603 01
03
BSc605 04

รอบที่2 (12.30 น. - 13.30 น.) ตอน 05, 06, 07, 08

ห้อง ตอน
BSc602 07
BSc603 06
BSc605 05
BSc606 08

 ***หมายเหตุ  ตอน 08 สอบ 12.30 น. - 14.00 น.

ปลายภาค วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

รอบที่1 (9.30 น. - 11.00 น.) ตอน 01, 02, 03, 04

ห้อง ตอน
BSc602 02
BSc603 01
03
BSc605 04

รอบที่2 (13.00 น. - 14.30 น.) ตอน 05, 06, 07, 08

ห้อง ตอน
BSc602 07
BSc603 06
BSc605 05
BSc606 08

 ***หมายเหตุ  ตอน 08 สอบ 13.00 น. - 14.00 น.

 

เนื้อหาวิชา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to computer)
บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ (Software)
บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
บทที่ 4 อินเตอร์เน็ต (Internet)
บทที่ 5 การสื่อสารและระบบเครือข่าย (Communications and Networks)
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ (Information system)
บทที่ 7 จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Ethics and computer security)

เนื้อหาปฏิบัติการสำหรับตอน 01 - 07

แผนการสอนกลุ่มทั่วไป

ปฏิบัติการ 1 การใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7 และการสมัครใช้ host ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการ 2 การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา Web Pageด้วย Dreamweaver CS3
ปฏิบัติการ
3 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
4 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
5 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 6 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ
8 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ
9 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส่วนที่ 4

เนื้อหาปฏิบัติการสำหรับตอน 08

แผนการสอนกลุ่มรังสีเทคนิค

ปฏิบัติการ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 2  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 3  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 4  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 5  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 6   การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ส่วนที่ 4

ปฏิบัติการ 7  การใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ส่วนที่ 1
ปฏิบัติการ 8  การใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ส่วนที่ 2
ปฏิบัติการ 9   การใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ส่วนที่ 3
ปฏิบัติการ 10 การใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ส่วนที่ 4

Back to the top

 


การวัดผล/ประเมินผล     

    อิงเกณฑ์ จากสัดส่วนคะแนนของการวัดผลดังนี้

    คะแนนปฏิบัติการ แบบฝึกหัด การบ้านและงานกลุ่ม   20 %

     สอบปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 % รวม    30  %

     สอบกลางภาคการศึกษา   25  %

     สอบปลายภาคการศึกษา   25  %

 

ลักษณะข้อสอบกลางและปลายภาค

    ข้อสอบเป็นปรนัยและอัตนัย

 

การวัดผล

อิงเกณฑ์

เกรด

ระดับคะแนน

A

>=80.0

B+

75.0 - 79.0

B

70.0 - 74.0

C+

65.0 - 69.0

C

55.0 - 64.0

D+

50.0 - 54.0

D

40.0 - 49.0

E

< 40

 

อาจารย์ผู้สอน

Section

อาจารย์ผู้สอน

ห้องทำงาน

Email

01

ผศ.อิว ไอยรากาญจนกุล

CS321

iew.a@psu.ac.th

02

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล

CS309

chouvanee.s@psu.ac.th

03

ผศ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล

CS312

natikarn.s@psu.ac.th

04

ผศ.อิว ไอยรากาญจนกุล

CS321

iew.a@psu.ac.th

อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

CS313

niwan.w@psu.ac.th

05

อาจารย์สมศรี จารุผดุง

CS315

somsri.ja@psu.ac.th

06

อาจารย์จรรยา สายนุ้ย

CS311

janya.s@psu.ac.th

07

ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล

CS317

pennee.wa@psu.ac.th

08

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง

CS307

pannipa.s@psu.ac.th

 

 

ตารางเรียน

ตอน

จำนวน นศ. ที่รับ

กลุ่มนักศึกษา

วัน/เวลา

ห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน

01

88 วัสดุ2 พอลิเมอร์2

อังคาร 15.00-16.50

BSc0602 (LAB)

ผศ.อิว ไอยรากาญจนกุล
อังคาร 13.00-14.50 BSc0305

02

90 เทคโน จุล

อังคาร 15.00-16.50

BSc0603 (LAB)

อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล
อังคาร 13.00-14.50 BSc0303

03

90 ชีว เคมี-ชีิว

อังคาร 15.00-16.50

วท3

ผศ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล

พุธ 16.00-17.50 BSc0603 (LAB)

04

80 ทน2

จันทร์ 15.00-16.50

BSc0602 (LAB)

ผศ.อิว ไอยรากาญจนกุล

อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

อังคาร 8.00-9.50 BSc2

05

100 ทธ ทั่วไป

อังคาร 13.00-14.50

วท3

อาจารย์สมศรี จารุผดุง
พุธ 10.00-11.50 BSc0603 (LAB)
06 85 ภาษาอังกฤษ1

จันทร์ 13.00-14.50

BSc0306

อาจารย์จรรยา สายนุ้ย
ศุกร์ 10.00-11.50 BSc0603 (LAB)
07 85 ภาษาไทย

ศุกร์ 8.00-9.50

BSc0602 (LAB)

ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล
ศุกร์ 10.00-11.50 วท1

08

40 รังสีเทคนิค

พุธ 10.00-11.50

BSc0602 (LAB)

อาจารย์พรรณนิภา แซ่อึ้ง
ศุกร์ 13.00-14.50 CS203

 

เอกสารประกอบการสอน

"เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 345-101 Computer and Application", ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2557

 

Back to the top


                   

 

 

Description: D:\345-101-1-59\picture\mm_spacer.gif