344-492 : สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    (Seminar in Computer Science)

13:00-15:50 (Wed)  Room CS 201, CS203

 

*อาจารย์ผู้ประสานงาน

อ.อภิรดา ธาดาเดช   

ห้องทำงาน: CS308

โทรศัพท์: 0-7428-8586

Email: apirada.t@psu.ac.th

 

*  แผนการเรียน  

* เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบปกรายงานและรายงาน วิชาสัมมนา

Ø     ปกรายงาน

Ø     บทคัดย่อ

Ø     ตัวรายงาน    (รายงานภาษาไทยฉบับสมบรูณ์ให้ ส่งในรูปแบบ pdf )

* 

* Syllabus

* ICT Idea for Spiritization by Dr. Kanchit (ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)

* หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิชาสัมมนา  

* ตัวอย่างแหล่งค้นหาวารสารของวิชาสัมมนา  

* สำหรับในการสัมมนา ให้ผู้สัมมนาทุกกลุ่ม พิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้ 

Ø      ใบบันทึกผลการประเมินวิชาสัมมนา สำหรับกรรมการประเมินผล (MS word  2000 )  จำนวน 2 ใบ เพื่อแจกให้แก่อาจารย์กรรมการทั้ง 2 ท่าน โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูล ในส่วนข้อมูลเบื้องต้นให้เรียบร้อย ก่อนส่งให้กรรมการแต่ละท่าน และให้นักศึกษาแจ้งแก่กรรมการทุกท่าน ให้นำส่งใบบันทึกผลการประเมินที่ ล็อกเกอร์อาจารย์ผู้ประสานงาน (อ.ศิริรัตน์) ในห้องธุรการภาควิชา

Ø      ใบบันทึกผลการประเมินวิชาสัมมนา สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน (MS word 2000) จำนวน 1 ใบ ให้นักศึกษากรอกข้อมูล ในส่วนข้อมูลเบื้องต้นให้เรียบร้อยก่อนส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานพร้อม กับรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ต้องส่งภายใน 2 สัปดาห์หลังจากสัมมนากลุ่มของนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว