ดร. ศิริรัตน์ วณิชโยบล

Dr. Sirirut Vanichayobon

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์             

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

Assistant Professor

Department of Computer Science

·   ห้องทำงาน: 316 ตึกวิทยาการคอมพิวเตอร์

·   โทรศัพท์: (+66) 0-7428-8593

·   อีเมล: sirirut.v@psu.ac.th, sirirut.v@gmail.com            

·   Web Page : http://www.cs.psu.ac.th/sirirut

·   Office : CS316, Computer Science Building

·   Phone : (+66) 0-7428-8593

·   E-mail : sirirut.v@psu.ac.th , sirirut.v@gmail.com

·   Web Page : http://www.cs.psu.ac.th/sirirut

 

 

Poem pdf-pic

 

Contact
Department of Computer Science, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Had Yai, 90112 Thailand.

Education

Research Interests

 • Database, Data Warehouse, Data Mining, Data Science
 • Parallel Computing
 • GIS

Courses Taught

 • CS 344-711 Design and Analysis of Algorithm
 • CS 323-691 Special Topic in Computer Science I (Data Warehouse and Data Mining)
 • CS 344-562 Database Management System
 • CS 344-511 Algorithm Analysis and Design
 • CS 344-462 Management and Decision Support Systems
 • CS 344-463 Data Mining
 • CS 344-311 Data Structure
 • CS 344-141 Structure Programming
 • CS 344-102 Basic Computer Laboratory
 • CS 344-101 Fundamentals of Computer Science
 • CS 345-101 Computer and Application
 • BBA 463-114 Computer Application in Business (English)
 • BBA 463-390 Management Information System (English)

 Working Experiences/ Positions

อาจารย์ที่ปรึกษา (สำเร็จการศึกษาแล้ว):

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาโท    12 คน

ระดับปริญญาเอก  2 คน

 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท    15 คน

 

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว: 

1. หัวหน้าโครงการ, “ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2557. 50,000 บาท

2. หัวหน้าโครงการ, “โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC 211 (ISO 19106: Geographic Information - Profiles)”, 2551. 400,000 บาท

3. ผู้ร่วมวิจัย, “โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล: กรณีศึกษา อบต.ท่าข้าม อบต.ปริกและเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา”, 2551-2553. 1,500,000 าท

4. หัวหน้าโครงการ, “เทคนิคการทำดัชนีที่มีประสิทธิภาพและขนาดกะทัดรัดสำหรับค้นหาข้อมูลในคลังข้อมูล”, อยู่ระหว่างขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2557. 200,000 บาท

Journal

·       S. Qureshi, S. Karrila and S. Vanichayobon. (2019). GACNN SleepTuneNet: a genetic algorithm designing the convolutional neural network architecture for optimal classification of sleep stages from a single EEG channel, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol. 27 No. 6, pp. 4203-4219.

·       N. Keawpibal, L. Preechaveerakul and S. Vanichayobon. (2019). HybiX: A novel encoding bitmap index for space- and time-efficient query processing, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol 27, No.2, pp. 1504-1522.

·       N. Keawpibal, L. Preechaveerakul and  S. Vanichayobon. (2019). Optimizing Range Query Processing for Dual Bitmap Index, Walailak Journal of Science and Technology (WJST), Forthcoming Issue: Special Issue on Computer Science and Information Technology, Vol. 16, No. 2, 2019, pp. 133 - 142.

·       S. Qureshi, S. Karrila, and S. Vanichayobon. (2019). Human Sleep Scoring Based on K-Nearest Neighbors, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol. 26, No. 6, pp. 2802-2818.

·       Chusri S., Preechaveerakul L., Saelee D., and Vanichayobon S., 2015, "RTANS: A Real-time Tracking and Navigation System for Smartphone", International of Information Processing and Management (IJIPM), Vol. 6, No. 1, pp. 56 – 63.

·       Ratanothayanon, S., Srivisal, C., Vanichayobon, S., and Preechaveerakul, L., August 3 – 4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality Assessment”, International Journal of Engineering and Technology, vol. 4, no. 4, pp. 404-408.

·       S. Vanichayobon, S. K. Dhall, S. Lakshmivarahan, and J. K. Antonio, Power-speed Trade-off in Parallel Prefix Circuits, Journal of Circuit, Systems and Computers, Vol. 14, No. 1, February 2005.

 

Conference

·       บัสรันดร์ ดาเลาะ, วรารัตน์ จักรหวัด, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และลัดดา  ปรีชาวีรกุล, “กลไกแฟ้มข้อมูลที่ปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสลับและการซ่อนข้อมูลในภาพ”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561, จ.เชียงใหม่, 2561, หน้า 272-277.

·       อนุชา คำประไพ, สมศรี จารุผดุง, วรารัตน์ จักรหวัด, และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IoT”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561, จ.เชียงใหม่, 2561, หน้า 642-647.

·       ปฏิพัฒน์พงศ์ ศักดี, สมศรี จารุผดุง, ลัดดา  ปรีชาวีรกุล, และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561, จ.เชียงใหม่, 2561, หน้า 569-574.

·       S. Qureshi and S. Vanichayobon, 2017. "Evaluate Different Machine Learning Techniques for Classifying Sleep Stages on Single-Channel EEG",in the 14th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE2017), July 12-14, 2017, Nakhon Si Thammarat, Thailand, pp. 1-6.

·       อานนท์ จันทรัตน์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, “วินิจฉัยโรคจากการสังเกตอุจจาระ”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย, 2559, หน้า 399-402.

·       อัชอารีย์ บิลละเตะ, พัชรา รัตนคช และศิริรัตน์ วณิชโยบล,  “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับติดตามนักศึกษาต่างชาติ”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559,ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย, 2559, หน้า 643-648.

·       N. Keawpibal, J. Duangsuwan, W. Wettayaprasit, L. Preechaveerakul and S. Vanichayobon, 2015. "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on Encoded Bitmap Index", in the 12th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE2015), HatYai, Songkhla, Thailand, July 22-25, 2015, pp. 309-314.

·       เจ๊ะอาซียะ มามุ, ฮามีดะ เจะแต, ศิริรัตน์ วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ”,การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน้า 30-34.

·       ฐิตินันท์ เพชรชลธาร, กชกร ลาวัลย์วุธ, ศิริรัตน์ วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ทดสอบตาบอดสี (Color Blindness Test on Mobile)”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน้า17-21. 

·       บัสรันดร์ ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ  ลัดดา ปรีชาวีรกุลและศิริรัตน์ วณิชโยบล, 2558, "ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช้รหัสคิวอาร์", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, หน้า 597-601.

·       วรัญญู ธรรมโชติ, ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558,ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน้า 40-44.

·       (12) สุรีย์รัตน์ เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการดูแลจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน้า 35-39.

·       วรัญญู ธรรมโชติ และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ติดตามสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ”,  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7  (NCAM 2015), วันที่ 28 มิถุนายน 2558.

·       สุรีย์รัตน์ เลิศบูรณฉัตรและศิริรัตน์ วณิชโยบล, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติสำหรับธนาคาร”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7  (NCAM 2015), วันที่ 28 มิถุนายน 2558.

·       Keawpibal, A., Wattanakitrungroj, N., and Vanichayobon, S., April 24 – 26, 2012, “Enhanced Encoded Bitmap Index for equality query”, Proceedings of the 2012 8th International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCM), Seoul, Korea, pp. 293-298.

·       อับดุลเลาะ  บากา, วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ และศิริรัตน์  วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555, “การสร้างแบบจำลองพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลของอำเภอหาดใหญ่”, Proceedings of the 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok.

·       Jakawat, W., and Vanichayobon, S., December 13 – 16, 2011, "QBE : A Queriable Binary Encoding Index for XML document ", Proceedings of the 8th International Conference on Information Communications and Signal Processing (ICICS 2011), Shangri-La Hotel, Singapore. pp. 1-5.

·       มัลลิกา  รัตพันธ์, ศิริรัตน์  วณิชโยบล  และวรารัตน์  จักรหวัด, 11 – 13   พฤษภาคม   2554, “XDComp: เทคนิคบีบอัดเอกสาร XML ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสอบถาม”,  Proceedings of the Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2011), มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.

·       Jakawat, W. and Vanichayobon, S., June 7 – 10, 2011, "An Efficient  XML Tree Indexing Technique", Proceedings of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS)  Conference, France.

·       น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์  และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ระบบแปลภาษาอัตโนมัติของห้องสนทนา ด้วยเทคโนโลยี Mashup, The 3rd National Conference on Information Technology ( NCIT2010).

·       ชาญวิทย์ สมพงศ์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยใช้กูเกิ้ลแมพ, The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD2010).

·       ชาญวิทย์ สมพงศ์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล,การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, 22-23 เมษายน 2553.

·       ต่วนกัสฟี  หะมะ, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, การสอบถามเอกสาร XML ที่ถูกเข้ารหัสซึ่งจัดเก็บไว้ในฝั่งของผู้ให้บริการ, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2010), Bangkok, Thailand.

·       วรารัตน์ จักรหวัด และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำดัชนีสำหรับเอกสาร XML, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2010), Bangkok, Thailand.

·       จิตติ นาคสมพงษ์, ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้บริการแผนที่และแผนผังของสถานศึกษา ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, การประชุมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552.

·       วินิจ กลิ่นละมัย, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงเรียน/นักเรียนโดยใช้ Google Map, การประชุมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552.

·       กิตติมา มุ่งวัฒนา, ธงชัย มีเย็น, ปิยพร คงสาม และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ระบบค้นหาตำแหน่งนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี Mashup, การประชุมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552.

·       วินิจ กลิ่นละมัย, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงเรียน/นักเรียนโดยใช้ Google Maps,

·       The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), Phuket, Thailand.

·       วรารัตน์ จักรหวัด, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และ ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา, การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลในเอกสาร XML ของ
แคตตาล็อกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009),  Phuket, Thailand.

·       Duemong F., Preechaveerakul L. and Vanichayobon S.,  FIAST: A Novel Algorithm for Mining Frequent Itemset , the 2009 International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2009), Kuala Lumpur, Malaysia, April 3-5, 2009, pp.140-144.

·       Weahama W., Vanichayobon S.,  and Manfuekphan J., Using Data Clustering to Optimize Scatter Bitmap Index for Membership Queries, the 2008 International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2009), Bangkok, Thailand.

·       Sainui J., Vanichayobon S. and Wattanakitrungroj N., Optimizing Encoded Bitmap Index using Frequent Itemsets Mining, the 2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2008), Phuket, Thailand.

·       Nimkanjana K., Vanichayobon S. and Wettayaprasit W., Auto-indexing Selection Technique in Databases under Space Usage Constraint using Frequent Itemsets and Dynamic Programming, the 2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2008), Phuket, Thailand.

·       ศิริพันธ์ วิชัยดิษฐ, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และ วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ , ขั้นตอนวิธีการสกัดความรู้จากข้อมูลดีเอ็นเอไมโครอาเรย์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแผนที่การจัดกลุ่มเองร่วมกับหลักการค่าเอ็นโทรพีต่ำสุด, 31st Electrical Engineering Conference (EECON31).

·       จรรยา สายนุ้ย, นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, การทำดัชนีบิตแมปแบบเข้ารหัสที่ดีสำหรับการสอบถามข้อมูลแบบสมาชิกโดยใช้เทคนิคการหากลุ่มข้อมูลที่ปรากฏด้วยกันบ่อย, 12th Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2008).

·       กลิ่นสุคนท์  นิ่มกาญจนา, วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ และ ศิริรัตน์  วณิชโยบล, เทคนิคการเลือกดัชนีแบบอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลภายใต้พื้นที่จัดเก็บดัชนีที่จำกัด, 12th Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2008).

·       Kongmanee T., Vanichayobon S., and Wettayaprasit W. Translation Initiation Sites Prediction of Vertebrate DNA Sequences Using Correlation-based Feature Selection and Neural Networks, 12th Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2008).

·       จรรยา สายนุ้ย, นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, การใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำดัชนีบิตแมปแบบเข้ารหัสสำหรับการสอบถามแบบสมาชิก, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008), Kanchanaburi, Thailand.

·       กลิ่นสุคนท์  นิ่มกาญจนา, วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ และ ศิริรัตน์  วณิชโยบล, เทคนิคการเลือกดัชนีแบบอัตโนมัติโดยใช้กฎความสัมพันธ์, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008), Kanchanaburi, Thailand.

·       ณสิทธิ์ เหล่าเส็น, ศิริรัตน์ วณิชโยบล, และ วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์, เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการกรองแบบถดถอยท้องถิ่นสำหรับข้อมูลที่มีสิ่งรบกวนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008), Kanchanaburi, Thailand

·       Thongklin K., Vanichayobon S., and Wettayaprasit W., Word Sense Disambiguation and Attribute Selection using Grain Ratio and RBF Neural Network.

·       Vanichayobon S., Wichaidit S., and Wettayaprasit W., Microarray Gene Selection Using Self-Organizing Map,  the 3rd  WSEAS International Symposium on Data Mining and Intelligent Information Processing (DATAMIN'07),  Beijing, China, 2007.

·       Thongklin K., Vanichayobon S., and Wettayaprasit W., Word Sense Disambiguation using Stoplist removing for Senseval-2 Corpus, the 3rd National Conference on Computing and Information Technology 2007, Bangkok, Thailand.

·       S. Wichaidit, S. Vanichayobon ,  and W. Wettayaprasit, Microarray Gene Selection Using Self-Organizing Map for Cancer Prediction, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2007), Khon Kaen, Thailand.

·       W. Wettayaprasit, P. Vonghirandecha, L. Preechaveerakul, M. Nuilek, W. Wongpoowarak, P. Wongpoowarak,

·       M. Khanhavet, P. Senariddhikrai, and S. Vanichayobon , Knowledge Filtering Technique for Public health Knowledge Management, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2007), Khon Kaen, Thailand.

·       N. Wattanakitrungroj and S. Vanichayobon, Dual Bitmap: Space-Time Efficient Bitmap Indexing for Equality and Membership Queries, International Symposium on Communications and Information Technologies 2006 (ISCIT2006).

·       นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ดัชนีบิตแมปแบบคู่กันสําหรับการสอบถามแบบค่าเท่ากัน และแบบสมาชิกจากคลังข้อมูล, the 10th Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2006).

·       จรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และ ดารารัตน์ แซ่ลี้, การเพิ่มประสิทธิภาพของดัชนีบิตแมปแบบกระจาย ด้วยกฎความสัมพันธ์, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2006), Bangkok, Thailand.

·       S. Jarupadung, K. Thongnoo, N. Elz, and S. Vanichayobon, Power-aware RTOS for Embedded Systems, the 2nd Regional  Conference on Ariticial Life and Robotics, July 2006.

·       N. Wattanakitrungroj and S. Vanichayobon, Two-Bitmap Vector Indexing Technique for Equality and Membership Queries, the 2006 ECTI International Conference (ECTI-CON2006), Ubon Ratchathani, Thailand.

·       S. Vanichayobon, J. Manfuekphan and L. Gruenwald, Scatter Bitmap: Space-Time Efficient Bitmap Indexing for Equality and Membership Queries, Proceedings of IEEE International Conferences on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS 2006), Bangkok, Thailand.

·       จรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ดัชนีบิตแมปแบบกระจายสำหรับการค้นหาข้อมูลบนคลังข้อมูล, The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2005), Chonburi, Thailand.

·       ศิริรัตน์ วณิชโยบล และ จรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์, ดัชนีบิตแมปแบบใหม่สำหรับการค้นหาข้อมูลแบบค่าเดียวและแบบสมาชิกบนคลังข้อมูล, the 9th Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005), Bangkok, Thailand.

·       S. Vanichayobon, S. K. Dhall, S. Lakshmivarahan, and J. K. Antonio, Power-speed Trade-off in Parallel Prefix Circuits, Proceedings of SPIE Vol. 4862: Java/Jini Technologies and High-Performance Pervasive Computing, ITCom2002, 2002.

·       S. Vanicahyobon, Power-speed Trade-off in Parallel Prefix Circuits, Doctoral Dissertation, School of Computer Science, University of Oklahoma, Norman, OK, 2002.

·       J. M. West, H. Li, S. Vanichayobon, J. T. Muehring, J. K. Antonio, and S. K. Dhall, A Hibrid FPGA/DSP/GPP Prototype Architecture for SAR and STAP, The Fourth Annual Workshop on High-Performance Embedded Computing, HPEC 2000.

·       T. Osmulski, J. T. Muehring, B. Veale, J. M. West, H. Li, S. Vanichayobon, S. Ko, J. K. Antonio, and S. K. DhallA Probabilistic Power Prediction Tool for the Xilinx 4000-Series FPGA, IPDPS Workshops, 2000.

·       L. Gruenwald, L. Brown, R. Dirckze, S. Guinepain, C. Sanchez, B. Summers, and S. Vanichayobon, Database Research at the University of Oklahoma, SIGMOD Record 28(3), 1999.  

·       S. Vanachayobon, and L. Gruenwald, Indexing Techniques for Data Warehouses' Queries, The University of Oklahoma, School of Computer Science, Technical Report, July 1999. 

Activity/ Honors

·       ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายออกข้อสอบ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

·       เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายออกข้อสอบ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12

 • รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายออกข้อสอบ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
 • รางวัลชมเชยรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
 • Microsoft Certified Professional, 2003
 • Royal Thai Government Scholarship, 1993-2002
 • Graduate Senator, University of Oklahoma, 2001-2002
 • Certificate of award for exemplary service in the development of the Survey’s databases from OCS, 1999.