สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการ
  STRUCTURED PROGRAMMING (การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง)
  FILE ORGANIZATION AND PROCESSING (องค์ประกอบแฟ้มข้อมูล และการประมวลผล)
  SEMINAR (สัมมานาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์)
ภาคการคึกษาที่ 2
สรุปผลงานวิชาการและรางวัลที่ได้รับ สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการ
ชุดรวมเรื่องสั้น THE BLUE TANGO
ราตรี
ผมชื่อนที ,ชีวิตผมเหมือนดังสายน้ำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY ,THAILAND)
มหาวิทยาลัยคีล ประเทศอังกฤษ (KEELE UNIVERSITY ,ENGLAND)
ประเภทหนังสือ และตำรา
ประเภทบทความ
รายงานเชิงเทคนิค(technical report)/รายงานประกอบการสัมมนา
เขียนเรื่องสั้นและนิยาย
ถ่ายภาพ
เล่นกีฬาและปั่นจักรยาน
อ่านหนังสือดูหนังฟังเพลง และปลูกต้นไม้
งานวิจัยที่กำลังทำอยู่
สีนวล
เมื่อยามวัยฝัน
ดูตารางเวลา

รายวิชาที่สอนพร้อมเนื้อหาวิชาโดยสรุป

ภาคการคึกษาที่ 1

 

  SOFTWARE ARCHITECTURE AND ENGINEERING (สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
 
323-691
SOFTWARE ENGINEERING METHODOLOGY (กรรมวิธีการวิศวกรรมซอฟต์แวร์)