ประเภทหนังสือและตำรา
ประเภทบทความ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1. Pohthong, A, and Budgen, D, Reuse Strategies in SoftwareDevelopment : An Empirical Study, Information and Software Technology, 43, 2001,561 - 575.

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
1. Pohthong, A and Budgen, D, Accessing Software Component Documentation During Design : An Observational Study, Proceedings of the 7th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2000), Singapore, 5 - 8 December, 2000.
2. Budgen, D and Pohthong, A, Component Reuse in Software Design : An Observational Study, Proceedings, of the 9th International Workshop on Software Technology and Engineering Practice-Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 30 August-2 September 1999, IEEE Computer Society, 1999, 63-72.
3. Pohthong, A, An Empirical Study in Component-Based Design, The workshop on Psychology of Programming Interest Group, Leeds University, England, 4 - 7 January 1999.
รายงานเชิงเทคนิค/รายงานประกอบการสัมมนา
1. Pohthong, A, Reuse Strategies in Software Design : An Empirical Study,
Department of Computer Science, Keele University, Technical Report TR98-03, 1998 (24).

 

 

 

 

 

 

 

1.อำนาจ เปาะทอง, หลักการภาษาโคบอลเบื้องต้น, คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536.
2.อำนาจเปาะทอง,เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์,คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2539.