ปี พ.ศ. ที่ทำเสร็จ
เรื่องที่ทำ
2542
Reuse Strategies in Software Development :
An Empirical Study (เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอก)
2543
Accessing Software Component Documentation during Design :
An Observational Study
งานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ปี พ.ศ. ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน
เรื่องที่ทำ
2544 - 2545
An Environment Supporting the Reuse of Software Components :
A Case Study at Computer Center of Prince of Songkla University
งานวิจัยที่กำลังทำอยู่