1/2541

2/2541

1/2542

2/2542

1/2543

2/2543

1/2544

2/2544

1/2545

2/2545

1/2546

2/2546

3/2546

อบรมครู

3 พค 2547 8:00-12:00 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ download เอกสาร power point part1.ppt, or acrobat part1.pdf โปรแกรมภาษา C example.c

3 พค 2547 13:00-17:00 กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ download เอกสาร power point part2.ppt, or acrobat part2.pdf โปรแกรมภาษา C tax.c

1/2547

2/2547

1/2548

2/2548

1/2549

2/2549

1/2550

2/2550

2551 - 2555

same as year before

1/2556

2/2556

1/2557

2/2557

1/2558