เนื้อหารายวิชา และแผนการสอน วิชา 344-484

สัปดาห์ที่

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

หมายเหตุ

1

0. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน

 • วัตถุประสงค์
 • รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่จะสอน
 • การวัดผลและประเมินผล
 • เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ

 

2

1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล[ppt] 

 • ความจำเป็นที่ต้องมีความปลอดภัยของข้อมูล
 • วิธีการรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัย
 • องค์ประกอบที่ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย

Assignment 1 ทำรายงานเรื่อง [Phishing, Pharming, Vishing] และอื่นๆ 

กำหนดส่ง:  08.11.54

3

2. วิทยาการเข้ารหัสลับ [ppt][ppt] 

 • การเข้ารหัส (Encryption) และการถอดรหัส (Decryption)
 • การทำงานของวิทยาการเข้ารหัสลับ
 • การนำวิทยาการเข้ารหัสลับมาประยุกต์ใช้
 • การวิเคราะห์การเข้ารหัสลับ
 • การซ่อนเร้นข้อมูล

 

 

4

3. วิทยาการเข้ารหัสลับแบบดั้งเดิม [ppt] 

 • การแปลงข้อความเป็นข้อความไซเฟอร์
 • วิธีการเข้ารหัสข้อความโดยการแทนที่
 • วิธีการเข้ารหัสข้อความโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่ง

Assignment 2 นัให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน เขียนโปรแกรมการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความโดยการแทนที่และสับเปลี่ยนตำแหน่ง

กำหนดส่ง 09.12.54

5-7

 

4. วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร [ppt1] [ppt2] 

 • การแลกเปลี่ยนกุญแจแบบสมมาตร
 • ขั้นตอนวิธีแลกเปลี่ยนกุญแจดิฟฟี่-เฮลแมน
 • ประเภทและโหมดของขั้นตอนวิธี
 • มาตรฐานรหัสลับ DES

Assignment 3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน เขียนรายงานสรุปความยาวรายงานขนาดกระดาษ A4 ไม่เกิน 3 หน้า 2-column โดยเลือกขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรประเภทอื่นๆ อย่างน้อย 3 วิธี

กำหนดส่ง 20.01.55 ทางอีเมล์

8

สอบกลางภาค 21 ธันวาคม 2554 09.00 - 12.00

9-10

 

 

5. วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแ่จอสมมาตร [ppt]

 • ปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนวิธีในการแลกเปลี่ยนกุญแจ
 • การดำเนินการแบบกุญแจอสมมาตร
 • ขอบเขตและขนาดของกุญแจ
 • ประวัติความเป็นมาของการเข้ารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร
 • ขั้นตอนวิธี RSA

 Assignment 4 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม RSA

กำหนดส่ง: 07.02.55 และนำเสนอในวันที่ 10.02.55

11-12

6. ลายมือชื่อดิจิตอลและฟังก์ชันแฮช [ppt1] [ppt2]

 • MD5
 • SHA
 • MAC และ HMAC
 • เทคนิคลายมือชื่อดิจิตอล
Assignment 5 ให้นักศึกษาทำรายงานเกี่ยวกับลายมือชื่อดิจิตอลที่มีการนำมาประยุกตใช้จริง พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน
กำหนดส่ง: 27.01.55

13-14

7. โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ(Public Key Infrastructure: PKI) [ppt1] [ppt2]
 • ใบรับรองดิจิตอล

 

15

8. โปรโตคอลความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต [ppt1][ppt2]

 

16

สอบปลายภาค   24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 - 16.30