344-301 การเขียนโปรแกรมเชิงตรรก
(Logic Programming)

แผนการเรียนการสอน : Syllabus


สัปดาห์ที่.

ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ

1

ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน

 • วัตถุประสงค์
 • รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่จะสอน

บรรยาย

1-2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรก

 • ตรรก, การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกคืออะไร
 • ความรู้เบื้องต้นของตรรก
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงตรรก

บรรยาย

3-6

การตีความ

 • อธิบายการตีความเป็นอย่างไร
 • การทำให้หมดไป
 • การหาลอจิกัล คอนซีเควนซ์
 • คอมโพสิชัน
 • ยูนิไฟเออร์
 • มอสเจนเนอรัลยูนิไฟเออร์

บรรยายและให้ฝึกการเขียน

7-10

เฮอร์แบรนด์

 • เฮอร์แบรนด์ยูนิเวอร์ส
 • เฮอร์แบรนด์เบส
 • การตีความของเฮอร์แบรนด์
 • เฮอร์แบรนด์โมเดลอย่างน้อยที่สุด

บรรยายและให้แบบฝึกหัด

11-13

การกระจายแบบ SLD

 • การหาคำตอบที่ถูกต้อง
 • การใช้ Computation rule
 • กาารค้นหาแบบกว้าง
 • กาารค้นหาแบบลึก

บรรยายและให้แบบฝึกหัด

14

การนิเสธ

บรรยายและให้แบบฝึกหัด

15-16

การจำลองตัวแบบจุดตายตัว

 • ความรู้เกี่ยวกับโพเซท
 • ขอบเขตบน
 • ขอบเขตล่าง
 • เลสทิซ

บรรยายและให้แบบฝึกหัด

เพิ่มเติม

 1. Prolog
 2. คณิตศาสตร์และโครงสร้างข้อมูล

( 1 )
( 2 )หนังสืออ้างอิงและอ่านประกอบ

 1. Bratko, I. Porlog programming for artificial intelligence, Addison-weley, 1990.
 2. Clocksin, W.F and Mellish, C.S. Programming in prolog, Springer-verlag, 1981.
 3. Davey, B and Priestly, H. Introduction to lattices and order, 1990.