345-201 ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(Introduction to Computers)

 

คำอธิบายรายวิชา
          คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน ส่วนประกอบหลักทางด้าน Hardware และการทำงานเบื้องต้น อุปการณ์รอบข้าง ซอฟท์แวร์พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน

วัตถุประสงค์

  1.           เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
  2.           เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน ในยุคของโลกแห่งเทคโนโลยี

วิธีการเรียนการสอน
          บรรยายและปฏิบัติการ

การประเมินผล

  •           การบ้าน 30%
  •           สอบกลางภาค 30%
  •           สอบปลายภาค 40%

เนื้อหารายวิชาและแผนการสอน

คะแนน

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917