ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Contact

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่อยู่ : ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112

โทรศัพท์ : 0-7428-8578, 0-7444-6917

โทรสาร : 0-7444-6917

 

 

 

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917