Header image  
   
  HOME ::
   
 
Lecturer: Supaporn Kansomkeat
Office: CS 318 ; 28-8594
Email: supaporn.k@psu.ac.th
URL: http://staff.cs.psu.ac.th/supaporn
Class Hours:  
Sec 01
Mon: 13.00-14.50 CS201
  Fri: 10.00-11.50 BSC606 (lab)
Sec 02
Tue: 15.00-16.50 CS203
  Web: 15.00-16.50 BSC605 (lab)

 

 
       

            ประกาศ |   คำอธิบายรายวิชา  |  แผนการสอน |    ปฏิบัติการ  | คะแนน  |


ประกาศ:

 

คำอธิบายรายวิชา:

คำอธิบายรายวิชา   

หลักการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง  แนวคิดเรื่องชนิดของข้อมูล  ชนิดข้อมูลแบบมีและไม่มีโครงสร้าง  นิพจน์  สเตจเม็นต์และโครงสร้างการควบคุม เช่น  การกำหนดค่า  การดำเนินงานแบบมีเงื่อนไข  การดำเนินงานแบบลูป  โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์  การโปรแกรมเชิงโครงสร้างเป็นบล็อก  โปรแกรมแบบเวียนเกิด  แนะนำการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น ภาษาซี

วัตถุประสงค์ 

1.  เข้าใจแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.  รู้จักเทคนิคการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3.  เข้าใจวิธีการโปรแกรมด้วยภาษาซีและสามารถใช้ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้
4.  เข้าใจการพัฒนาขั้นตอนวิธี (algorithm) สำหรับกระบวนแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

เนื้อหาวิชา            

บทที่ 1    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บทที่ 2    การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 
บทที่ 3    ตัวดำเนินการ
บทที่ 4    โครงสร้างควบคุม
บทที่ 5    ฟังก์ชัน
บทที่ 6    อาร์เรย์ และสตริง
บทที่ 7    พอยน์เตอร์
บทที่ 8    โครงสร้างและยูเนียน 
บทที่ 9   การจัดการแฟ้มข้อมูล

 

การวัดผล/ประเมินผล อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม จากสัดส่วนคะแนนของการวัดผลดังนี้  

แบบฝึกหัด การบ้าน งานกลุ่ม และคะแนนปฏิบัติการ
20  %
สอบกลางภาค (ข้อเขียน 35%+ปฏิบัติ 5%) 40  %
สอบปลายภาค (ข้อเขียน 35%+ปฏิบัติ 5%) 40 %

เกณฑ์การให้ระดับขั้นคะแนนเบื้องต้น

A
80 – 100
B+
75 –  79
B
70 –  74
C+
60 –  69
50 –  59
D+
45 –  49
40 –  44
0 -  39

ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประกันคุณภาพของภาควิชา  

วิธีการเรียนการสอน    เริ่มเรียน 4 มกราคม 2558

จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต      
สอนโดยการบรรยาย สัปดาห์ละ  2  คาบ  รวมบรรยาย  30  คาบ
สอนภาคปฏิบัติ สัปดาห์ละ          2  คาบ  รวมปฏิบัติ    30  คาบ

อาจารย์ผู้สอน      

อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ   ห้อง CS318  

อาจารย์ นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์   ห้อง CS313

E-mail: supaporn.k@psu.ac.th

 

เอกสารประกอบการสอน

Back to the top     


แผนการสอน:

344-201 Structured Programming

คาบ หัวข้อ เอกสารประกอบ หมายเหตุ
0

Course Oultline

แผนการสอน
 
1-2
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น บทที่ 1  
3-6
การโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น บทที่ 2  
7-8
ตัวดำเนินการ บทที่ 3  
9-15
โครงสร้างควบคุม

บทที่ 4

 
  สอบกลางภาค    
18-22
ฟังก์ชัน (Functions)

บทที่ 5

 
23-24
อาร์เรย์ (array) และ สตริง (string) บทที่ 6  
25-26
ชนิดข้อมูลประเภทพอยน์เตอร์ (pointer)
บทที่ 7
 
27-28
โครงสร้าง และยูเนียน บทที่ 8  
29-30
การจัดการแฟ้มข้อมูล บทที่ 9  
30
การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม    
สอบปลายภาค    

Back to the top


ปฏิบัติการ:
 

Back to the top

คะแนน:

คะแนนงานในชั้นเรียน

 

Back to the top


Back to my home page                                                                                                   last updated: 13 Jan 2016