Header image  
   
  HOME ::
   
 
Lecturer: Supaporn Kansomkeat
Office: CS 318 ; 28-8594
Email: supaporn.k@psu.ac.th
URL: http://staff.cs.psu.ac.th/supaporn
Class Hours:  
 
Sec 02
Wed: 9.00-9.50, 15.00-15.50 CS201
  Thur: 10.00-12.00 BSC605 (lab)

 

 
       

            ประกาศ |   คำอธิบายรายวิชา  |  แผนการสอน |    ปฏิบัติการ  | คะแนน  |


ประกาศ:

 

คำอธิบายรายวิชา:

คำอธิบายรายวิชา   

แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ และส่วนการทำงานตามเหตุการณ์ที่เกิด แนะนำภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น ภาษาจาวา

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java
  4. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

เนื้อหาวิชา            

การวัดผล/ประเมินผล อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม จากสัดส่วนคะแนนของการวัดผลดังนี้  

แบบฝึกหัด การบ้าน งานกลุ่ม และคะแนนปฏิบัติการ
20  %
สอบกลางภาค 40  %
สอบปลายภาค 40 %

เกณฑ์การให้ระดับขั้นคะแนนเบื้องต้น

          A        80 - 100

          B+       75 - 79

          B        70 - 74

          C+      60 - 69

          C        50 - 59

D+      45 - 49          (อิงเกณฑ์)

D        40 - 44          (อิงเกณฑ์)

E        0  -  39          (อิงเกณฑ์)

  

วิธีการเรียนการสอน    เริ่มเรียน 4 มกราคม 2558

จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต      
สอนโดยการบรรยาย สัปดาห์ละ  2  คาบ  รวมบรรยาย  30  คาบ
สอนภาคปฏิบัติ สัปดาห์ละ          2  คาบ  รวมปฏิบัติ    30  คาบ

อาจารย์ผู้สอน      

อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ   ห้อง CS318  

E-mail: supaporn.k@psu.ac.th

 

เอกสารประกอบการสอน

Back to the top     


แผนการสอน:

344-241 

สัปดาห์ที่

รายละเอียด

กิจกรรม

1

แนะนำภาษาจาวา

บรรยาย

2-3

ภาษาจาวาเบื้องต้น

บรรยาย, ปฏิบัติการ

4

การทำงานแบบมีการเลือกทำ

บรรยาย, ปฏิบัติการ

5

การทำงานแบบมีการทำซ้ำ

บรรยาย, ปฏิบัติการ

6

การสร้างและใช้งานเมธอด

บรรยาย, ปฏิบัติการ

7

ตัวแปรชนิดอาร์เรย์

บรรยาย, ปฏิบัติการ

8

สอบกลางภาค

 

9

แนะนำการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

บรรยาย, ปฏิบัติการ

10-11

คลาสและออบเจ็กต์

บรรยาย, ปฏิบัติการ

12-14

การถ่ายทอดและโพลีมอร์ฟิซึม

บรรยาย, ปฏิบัติการ

15-16

คลาสแบบ abstract และ interface

บรรยาย, ปฏิบัติการ

17

สอบปลายภาค

 

Back to the top


ปฏิบัติการ:
 

Back to the top

คะแนน:

คะแนนงานในชั้นเรียน

 

Back to the top


Back to my home page                                                                                                   last updated: 17 Jan 2017