344-381 เทคนิคการจัดการ
(Management Technique)แบบฝึกหัด
PERT/CPM

- กลุ่ม 1


อาจารย์ผู้สอน
ผศ. นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล ห้องทำงาน ตึกภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
E-Mail address : natikarn.s@psu.ac.th