Searching for CPM/PERT

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Prince Of Songkla University

MANAGEMENT TECHNIQUE(344-381)

 

เทคนิคการควบคุมโครงการโดย PERT


PERT เป็นคำย่อของคำว่า Program evaluation and review technique เป็นเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมแผนซึ่งมีความซับซ้อน โดยแสดงถึงข่ายของงาน ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ และกิจกรรม กับเวลาโดยประมาณ เพื่อคำนวณหาเวลาที่คาดหวังของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมจะแล้วเสร็จ (ประชุม, 2547)

 

 

การสร้างข่ายปฏิบัติงาน


ด้วยข้อจำกัดบางประการของแผนภูมิแท่งที่ไม่สามารถควบคุมโครงการขนาดใหญ่ที่มี
กิจกรรมจำนวนมากได้ จึงได้มีการพัฒนาข่ายการปฏิบัติงานของ PERT ขึ้น โดยการสร้าง
เครือข่ายปฏิบัติงานของ PERT มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้คือ
• เหตุการณ์ (Events) หรือฐานกิจกรรม (Node) หมายถึง จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของ
แต่ละกิจกรรม ซึ่งจะไม่ใช้เวลาหรือทรัพยากรใดๆ โดยปกติจะแทนด้วยวงกลม

• กิจกรรม (Activity) หมายถึง งานต่างๆ ในโครงการที่ต้องทำให้บรรลุในช่วงเวลา
หนึ่ง โดยกิจกรรมจะมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นและเหตุการณ์ที่เป็นจุดสิ้นสุด
โดยใช้ลูกศร ( ) เป็นตัวเชื่อมกิจกรรมระหว่างเหตุการณ์เริ่มต้นและเหตุการณ์สิ้นสุด
• กิจกรรมหุ่น (Dummy activity) หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อแสดงความ
เชื่อมโยงกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เวลาและทรัพยากร โดยใช้ลูกศรเส้นประเป็นตัวเชื่อมกิจกรรม

เทคนิคการควบคุมโครงการโดยวิธีการวิถีวิกฤต (CPM)


เทคนิคการควบคุมโครงการที่ได้รับการพัฒนาใกล้เคียงกับ PERT คือ CPM ซึ่งย่อมาจาก
critical path method เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้บริหารควบคุมโครงการโดยใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการ
ดำเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประหยัดงบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นสำคัญ

 

 

ข้อแตกต่างระหว่าง PERT และ CPM

PERT
CPM

1. มักใช้กับโครงการใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำมาก่อน
2. มักใช้กับโครงการวิจัยและพัฒนา
3. มักคำนึงถึงเวลาเป็นสำคัญพยายามหาวิธีการ
ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการดำเนินโครงการ


1.ใช้กับโครงการที่เคยทำมาแล้วและทราบเวลาที่ใช้ในการทำ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่แน่นอน
2. มักใช้กับโครงการธุรกิจ
3.มองเรื่องเงินเป็นหลักเนื่องจากต้องการเส้นทางที่ประหยัด
งบประมาณที่สุด

 

 

 

Home | Web Link | PSU Link | Contact Us | ©2007 Group 6