344-382 เทคนิคการจัดการ 

(Management Technique)

 

แบบฝึกหัด

           PERT/CPM

 

ความรู้เพิ่มเติม

          สินค้าคงคลัง

                  การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง

                  การจัดการสินค้าคงคลัง

                  การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

          การขนส่ง

                   การขนส่งสินค้าทางอากาศ

                   การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์

                   การขนส่งเพื่อการรองรับ AEC

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917