ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รายวิชาที่สอน

 

รหัสวิชาปี 2556 เป็นต้นไป

                   344 - 303 : Logic Programming and Prolog

                   344 - 382 : Management Technique

                   344 - 383 : Simulation

                   344 - 493 : Seminar in Computer Science

 

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917