344-383 การจำลอง

(Simulation)

 

วัตถุประสงค์รายวิชา

         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจำลอง และรู้จักวิธีในการจำลองต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องของการจำลอง

คำอธิบายรายวิชา

         แบ่งออกเป็น 6 บท ดังต่อไปนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจำลองและระบบ
  • 2. เทคนิคที่ใช้ในการจำลอง
  • 3. การผลิตเลขสุ่ม
  • 4. ความถูกต้องของการจำลอง
  • 5. ประสิทธิภาพของการจำลอง
  • 6. ภาษาที่ใช้ในการจำลอง

การประเมินผล

สังเขปรายวิชา (Course Outline)

ชั่วโมงที่

เรื่อง

1-6

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจำลองและระบบ

7-28

เทคนิคที่ใช้ในการจำลอง

29-33

การผลิตเลขสุ่ม

34-38

ความถูกต้องของการจำลอง

39-41

ประสิทธิภาพของการจำลอง

42-45

ภาษาที่ใช้ในการจำลอง


คะแนน

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917