<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
          เรื่องที่ 2.1 แยกโครงงานออกเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกัน

      โดยแยกโครงงานออกเป็นกิจกรรมให้ชัดเจน และเชื่อมความสัมพันธ์ของกิจกรรมตามลำดับก่อนหลัง เพื่อเกิดเป็นการสร้าง
โครงข่าย ซึ่งมีการสร้าง 2 แบบ คือ
      
      2.1.1 แบบผังลูกศร
      2.1.2 แบบผังวงกลม
เรื่องที่