<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
Sunday 17th November 2019 03:19:50 PM

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
บทที่ 1 บทนำ   
  เรื่องที่ 1.1 ประวัติการวิจัยดำเนินการ  
  เรื่องที่ 1.2 ความหมายของการวิจัยดำเนินการ  
  เรื่องที่ 1.3 ลักษณะของการวิจัยดำเนินการ  
  เรื่องที่ 1.4 รูปแบบแทนระบบของการวิจัยดำเนินงาน  
  เรื่องที่ 1.5 ชนิดของตัวแบบแทนระบบปัญหา
 
  เรื่องที่ 1.6 ขั้นตอนของการวิจัยดำเนินการ
 
  เรื่องที่ 1.7 บทบาทของการวิจัยการดำเนินงาน  
บทที่ 2 CPM/PERT  
  เรื่องที่ 2.1แยกโครงงานออกเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกัน  
  เรื่องที่ 2.1.1 แบบผังลูกศร  
  เรื่องที่ 2.1.2 แบบผังวงกลม
 
  เรื่องที่ 2.2 กิจกรรมวิกฤตและกิจกรรมไม่วิกฤต
 
  เรื่องที่ 2.3 การตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์  
  เรื่องที่ 2.4 การเร่งโครงการ
 
บทที่ 3 เกม    
  เรื่องที่ 3.1 ความหมายของเกม  
  เรื่องที่ 3.2 ค่าของเกม  
  เรื่องที่ 3.3 จุดดุลศูนย์ถ่วง  
  เรื่องที่ 3.4 จุดอานม้า  
  เรื่องที่ 3.5 จุดมูลค่าเท่ากัน
 
  เรื่องที่ 3.6 กลวิธี  
  เรื่องที่ 3.7 วิธีการคำนวณกลวิธีผสม
 
  เรื่องที่ 3.7.1 พีชคณิต  
  เรื่องที่ 3.7.2 เลขคณิต  
  เรื่องที่ 3.7.3 ความน่าจะเป็น  
  เรื่องที่ 3.7.4 กราฟ  
  เรื่องที่ 3.8 สรุปเนื้อหา  
บทที่ 4 กำหนดการเชิงเส้น  
  บทที่ 4 กำหนดการเชิงเส้น (1)  
  บทที่ 4 กำหนดการเชิงเส้น (2)  
  เรื่องที่ 4.1 วิธีการที่ใช้ในกำหนดการเชิงเส้น  
  เรื่องที่ 4.1 วิธีการที่ใช้ในกำหนดการเชิงเส้น (วิธีกราฟ)  
  เรื่องที่ 4.1 วิธีการที่ใช้ในกำหนดการเชิงเส้น (วิธีซิมเพล็กซ์)  
  เรื่องที่ 4.1 วิธีการที่ใช้ในกำหนดการเชิงเส้น (วิธีซิมเพล็กซ์) (ต่อ)
 
  เรื่องที่ 4.1 วิธีการที่ใช้ในกำหนดการเชิงเส้น (วิธีซิมเพล็กซ์) (ต่อ)
 
  เรื่องที่ 4.1 วิธีการที่ใช้ในกำหนดการเชิงเส้น(วิธีซิมเพล็กซ์)(ต่อ)
 
บทที่ 5 ดูอัล  
  เรื่องที่ 5.1 ตัวแบบดูอัล  
  เรื่องที่ 5.2 การเขียนตัวแบบดูอัล  
  เรื่องที่ 5.3 การแก้ปัญหาของตัวแบบดูอัล  
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ  
  เรื่องที่ 6.1 ต้นทุนในการซื้อ  
  เรื่องที่ 6.2 ต้นทุนในการรักษาสินค้าคงเหลือ  
  เรื่องที่ 6.3 การคำนวณสินค้าคงเหลือ  
  เรื่องที่ 6.4 ขนาดของคำสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด
 
  เรื่องที่ 6.4.1 ได้รับสินค้าทันทีที่สั่งไว้  
  เรื่องที่ 6.4.1.1 จำนวนคำสั่งซื้อต่อปี  
  เรื่องที่ 6.4.1.2 จำนวนหน่วยต่อคำสั่งซื้อที่ดีที่สุด  
  เรื่องที่ 6.4.1.3 จำนวนวันที่เหมาะสมของการใช้สินค้าต่อการสั่งซื้อแต่ละครั้ง  
  เรื่องที่ 6.4.1.4 จำนวนเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อต่อครั้งที่ดีที่สุด  
  เรื่องที่ 6.4.2 ไม่ได้รับสินค้าทันทีที่สั่งไว้  
  เรื่องที่ 6.4.3 ไม่ทราบความต้องการสินค้าที่แน่นอน
 
  เรื่องที่ 6.5 จุดสั่งซื้อสินค้า
 
  เรื่องที่ 6.6 สินค้าขาดมือ  
บทที่ 7 ระบบแถวคอย  
  เรื่องที่ 7.1 ลักษณะทั่วไปของระบบแถวคอย
 
  เรื่องที่ 7.1.1 คุณสมบัติของผู้รับบริการ
 
  เรื่องที่ 7.1.2 คุณสมบัติของแถวคอย
 
  เรื่องที่ 7.1.3 คุณสมบัติของส่วนให้บริการ  
  เรื่องที่ 7.2 การตัดสินใจพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาการรอคอย
 
  เรื่องที่ 7.2.1 ต้นทุนของระบบแถวคอย
 
  เรื่องที่ 7.2.2 สภาวะของระบบแถวคอย  
  เรื่องที่ 7.3 ตัวแบบแถวคอยเบื้องต้น
 
  เรื่องที่ 7.3.1 การแจกแจงของการมารับบริการและเวลาให้บริการ
 
  เรื่องที่ 7.3.2 ตัวแบบพื้นฐานของระบบแถวคอย
 
  เรื่องที่ 7.3.2.1 ความสัมพันธ์ของค่าสถิติในระบบแถวคอย
 
  เรื่องที่ 7.3.2.2 ตัวแบบพื้นฐานของระบบแถวคอย
 
บทที่ 8 ปัญหาการขนส่ง  
  เรื่องที่ 8.1 ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เบื้องต้น  
  เรื่องที่ 8.2 รูปแบบปัญหาการขนส่ง
 
  เรื่องที่ 8.3 วิธีที่ใช้แก้ปัญหาการขนส่ง
 
  เรื่องที่ 8.3 วิธีที่ใช้แก้ปัญหาการขนส่ง(ต่อ)
 
  เรื่องที่ 8.4 ขั้นตอนการจัดสรรการขนส่ง
 
  เรื่องที่ 8.4 ขั้นตอนการจัดสรรการขนส่ง(ต่อ)
 
  เรื่องที่ 8.5 การทดสอบและพัฒนาคำตอบเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุด  
  เรื่องที่ 8.5.1 สเตปปิงสโตน
 
  เรื่องที่ 8.5.2 โมได  
บทที่ 9 เมทริกซ์  
  เรื่องที่ 9.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์  
  เรื่องที่ 9.2 ชนิดของเมทริกซ์
 
  เรื่องที่ 9.3 การบวกลบเมทริกซ์
 
  เรื่องที่ 9.4 การคูณเมทริกซ์  
  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์
 
  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์ (1)  
  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์ (2)
 
  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์ (3)  
  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์ (4)
 
  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์ (5)
 
  เรื่องที่ 9.6 เมทริกซ์ผกผัน
 
  เรื่องที่ 9.6 เมทริกซ์ผกผัน (1)