<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
       ในวงการอุตสาหกรรมหรือวงการธุรกิจการค้าที่มีขนาดใหญ่ ระบบงานมักจะมีความซับซ้อนยุ่งยาก ในการบริหารงานให้
้ประสบความสำเร็จจึงต้องการผู้มัความรู้ความสามารถในแต่ละด้านแต่ละสาขามาช่วยกันระดมความคิด   เพื่อให้การดำเนินงาน
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด
       โดยทั่วไปในการทำธุรกิจใด ๆ ก็ตาม เช่น  ในวงการอุตสาหกรรม การขนส่ง  การธนาคาร การบริหารงานของรัฐบาล
การบริหารงานในหน่วยงานเอกชน หรืออื่น ๆ  ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ  ย่อมมีจำนวนจำกัด  เช่น  วัตถุดิบจำกัด 
จำกัด กำลังคนจำกัด จำนวนเงิน จำกัด หรือเวลาจำกัด เป็นต้น ดังนั้น จุดมุ่งหมายในการทำงานบริหาร คือ ทำอย่างไรจึงทำงาน
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้สภาวะที่มีทรัพยากรจำกัด จึงได้มีการนำวิธีการที่เรียกว่า การวิจัยการดำเนินการ 
(Operation Research) มาใช้ 
เรื่องที่