<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                   เรื่องที่ 2.4 การเร่งโครงการ

          บางครั้งต้องการให้โครงงานเสร็จเร็วขึ้นกว่ากำหนด ดังนั้นกระบวนการในการละเวลาด้วยการระดมทรัพยากรเรียก 
"การเร่งโครงการ" การเร่งโครงการอาจทำได้คือ
         1. ใช้ทรัพยากร เช่น นำแรงงาน เครื่องจักร
2. เพิ่มแรงงาน เครื่องจักร เวลาพิเศษ
3. จัดลำดับขั้นตอนของแผนงานให้เหมาะสม
4. แบ่งงานโดยจ้างให้หน่วยงานมาช่วย ตัวอย่าง 2.8 กำหนดให้งาน เวลาทำงาน ค่าใช้จ่ายดังนี้
งาน เวลาทำงาน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเร่ง ปกติ เร่ง ปกติ เร่ง ต่อสัปดาห์ A 5 3 725 1275 275 B 2 2 600 600 0 C 8 4 450 850 100 D 4 1 150 300 50 E 5 3 500 750 125 F 5 3 600 800 100 G 12 6 2300 3500 200 H 6 4 900 1400 250 6225 9475 จงหาเวลาของโครงการปกติ และเวลาของโครงการเมื่อมีเร่งงาน
เมื่อจุดงานวิกฤต คือ A D G วิธีทำ เวลาเสร็จสิ้นโครงการ "ตามปกติ" เมื่อมีจุดงานวิกฤต คือ A D G
= 5+4+12=21 วัน
ค่าใช้จ่าย = 6225 บาท
ถ้าเร่งโครงงาน
เวลาเสร็จสิ้น = 2+5+5+6 = 18 วัน
ค่าใช้จ่าย = 9475 บาท แต่จากที่เร่งโครงงาน พบว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น เร่งโครงการเป็นขั้น ๆ ดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง
สายงาน A, D , G เป็นสายงานที่ 1
เวลาเสร็จสิ้น = 5+4+12 = 21 วัน
สายงาน C, G เป็นสายงานที่ 2
เวลาเสร็จสิ้น = 8+12 = 20 วัน
ค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายปกติ + ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุด
= 6225 + [(300-150) / (4-1)]
= 6275 บาท ขั้นที่สอง เร่งครั้งที่ 2 เวลาของงาน D เป็น 2

          สายงาน 1 : A , D , G
สายงาน 2 : C , G
สายงาน 3 : B , E , G
เวลาเสร็จสิ้นโครงงานของแต่ละสายงาน = 7+12 สายงาน 1 = 19 วัน
ค่าใช้จ่าย = 6275 + 50 + [(850-450) / 4]
= 6425 บาท
         พบว่า พิจารณาแต่ละสายงาน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่มีค่าน้อยที่สุด ดังนั้นสามารถลดเวลาของ  D , C , E อีก

         ขั้นที่สาม  เร่งงานครั้งที่ 3
ลดเวลา D , C , E ลงอย่างละ 1 และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือ งาน D , C, E เป็น 20,100,125 บาท

สายงาน 1 : A , D , G
สายงาน 2 : C , G
สายงาน 3 : B , E , G
เวลาเสร็จสิ้นของแต่ละสายงาน = 6 + 12 = 18 วัน
ค่าใช้จ่าย = 6425 + 50 +125 = 6700 บาท พิจารณาของแต่ละสายงานและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดคือ C , E แต่ลองเร่ง G โดยลดเวลาอีก 1 ซึ่งเดิม เป็น 12 กลายเป็น 11 และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 200 ขั้นที่สี่ เร่งครั้งที่ 4
สายงาน 1 A, D, G
สายงาน 2 C, G
สายงาน 3 B , E , G
สายงาน 4 B , E ,F ,H
สายงาน 5 A , D , F ,H
สายงาน 6 C , F ,H เวลาเสร็จสิ้นโครงงานของแต่ละสายงาน = 6+11 = 17 วัน
ค่าใช้จ่าย = 6700+200 = 6900 บาท
        ดังนั้น จึงทำการลด G ซึ่งมีในสายงาน 1, 2 , 3
และลดงาน F ซึ่งมีในสายงาน 4, 5 , 6
ทั้งหมดลด 2 วัน ของการลด G ,F ซึ่งจากเดิมของขั้นที่สี่ เป็น 11, 5 ตามลำดับกลายเป็น 9 ,3 ตามลำดับ เวลาเสร็จ = 6+9 = 15 วัน
ค่าใช้จ่าย = 6900+2(100)+2(200) = 7500 บาท ในทำนองเดียวกัน การเร่ง G ลง 2 วันของสายงาน 1, 2, 3 และ H สายงาน 4, 5, 6 เวลา = 6+7 = 13 วัน ค่าใช้จ่าย = 7500+2(200)+2(250) ในทำนองเดียวกัน ลดสายงาน A , C , E ลดได้มากที่สุด 1 วัน เพราะว่า E สามารถลดได้เท่านี้ เวลา = 5+7 = 12 วัน
ค่าใช้จ่าย = 8400+275+100+125 = 8900 บาท ดังนั้น สรุปว่า คำตอบที่ดีที่สุด คือ
เวลาเสร็จ 12 วัน ค่าใช้จ่าย 9475 บาท
ถ้าเร่งโครงงาน เวลาเสร็จ 12 วัน ค่าใช้จ่าย 9475 บาท
จะเห็นว่า แม้จะเสียเวลา แต่สามารถเร่งให้ทุก ๆ งานในโครงงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า
เรื่องที่