<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                    เรื่องที่ 3.8 สรุปเนื้อหา

สรุปเนื้อหา
        เกมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันระหว่างฝ่ายตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปโดยมีผลตอบแทนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้
ต่อการเล่น 1 ครั้ง และตำแหน่งของค่าตอบแทนเรียก จุดดุลศูนย์ถ่วง สำหรับค่าตอบแทนแสดงในแถวและสดมภ์ จุดที่ให้ค่า
มากที่สุดของค่าที่น้อยที่สุดในแต่ละแถวมีค่าเท่ากับค่าที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่มากที่สุดของแต่ละสดมภ์เรียกจุดอานม้า
นอกจากนี้เกมยังเกี่ยวข้องกับกับจุดมูลค่าเท่ากัน กลวิธีแท้ กลวิธีผสม
เรื่องที่