<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
               เรื่องที่ 4.1 วิธีการที่ใช้ในกำหนดการเชิงเส้น

       ด้วยการใช้เงื่อนไขที่ว่าผลลัพธ์ที่เหมาะสมหาได้โดยการกำหนดตัวแปร n(3) ตัวให้เท่ากับ 0 แล้วหาค่าตัวแปรที่เหลือ 
ผลลัพธ์พื้นฐานที่เป็นไปได้จะมีจำนวนเท่ากับ (m+n) C m = 5 C 2 = 10 จำนวนพร้อมทั้งคุณสมบัติของผลลัพธ์และค่า 
X0 = 7.5 ที่ได้ ทั้งนี้จะให้ค่าที่เหมาะสมของ X0 = 22.5 และผลลัพธ์ที่เหมาะสม X1 = 7.5 และค่า S1 = 2.5  
ในขณะที่ตัวแปรอื่น ๆ เป็นศูนย์หมด จากตารางข้างล่างแสดงว่ามีผลลัพธ์ 7 จำนวนจาก 10 จำนวนที่เป็นไปได้ ส่วนที่เหลืออีก 
3 จำนวนเป็นไปไม่ได้หรือหาผลลัพธ์ไม่ได้
                          B = basic      D = degenerate
F = feasible ND = nondegenerate
IF = infeasible
ตัวอย่าง พิจารณาโปรแกรมเส้นตรง ต่อไปนี้
maximize X0 = 3X1 + 2X2 - 5X3
โดยขึ้นอยู่กับ
X1 + 2X2 + X3
430
3X1 + 2X3
460
X1 + 4X2
420
X1
0, X2 0, X3 0
ตารางแรกเริ่ม
                 ยกแรก           X3       เป็น entering variable แล้วหาอัตราส่วน
ผลลัพธ์พื้นฐานปัจจุบัน อัตราส่วนต่อสัมประสิทธิ์ของ X
3
                          S2 กลายเป็น leaving variable ตารางใหม่ คือ
ตารางแรกเริ่ม
                ยกที่สอง        X2 เป็น entering variable   แล้วหาอัตราส่วน
ผลลัพธ์พื้นฐานปัจจุบัน อัตราส่วนต่อสัมประสิทธิ์ของ X3
S1 ออกจากผลลัพธ์ ตารางใหม่คือ
          นั่นคือ ผลลัพธ์ที่เหมาะสม เนื่องจากสัมประสิทธิ์ทั้งหมดในสมการ X0 ไม่ติดลบ ผลลัพธ์ที่เหมาะสม 
       คือ X1  = 0, X2  = 100 , X3  = 320 , S 1  = 0 , S 2  = 0 , S 3  = 20 และ X0  = 1350
         2.2 สมการเป้าหมาย Minimization และข้อจำกัดมีเครื่องหมาย ?
ตัวอย่าง minimize X0 = X1 - 3X2 + X3
โดยขึ้นอยู่กับ
2X
1 + 4X2 7
4X
1 + 3X2 + 8X3 12
3X
1 - X2 + 2X3 10
X
1 , X2 , X3 0
เปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐาน
X0 - X
1 + 3X2 + X3 = 0
ภายใต้เงื่อนไข
2X
1 + 4X2 + X4 = 7
4X
1 + 3X2 + 8X3 + X5 = 12
3X
1 - X2 + 2X3 + X6 = 10 เมื่อเปลี่ยนโปรแกรมเส้นตรงให้อยู่ในรูปมาตรฐานแล้ว ให้ดำเนินการคำนวณเป็นขั้นตอนเหมือนกรณีหาค่าสูงสุด เว้นแต่ในขั้นที่การเลือกตัวแปรเข้าในกรณีหาค่าต่ำสุด จะเลือกตัวแปร nonbasic ที่มีสัมประสิทธิ์ในสมการเป้าหมายเป็น บวกสูงสุด ถ้าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการเป้าหมายเป็นลบหรือศูนย์หมดทุกตัวแสดงว่าถึงจุดที่เหมาะสมแล้ว ไม่ต้อง คำนวณต่อไป จากตัวอย่างข้างต้น แสดงวิธีคำนวณได้ดังนี้ ตารางแรกเริ่ม
              ยกแรก X2 เป็นตัวแปรเข้า X4 เป็นตัวแปรออก
ตารางใหม่คือ
       เนื่องจากสัมประสิทธิ์ทุกตัวในสมการเป้าหมายเป็นลบและศูนย์หมดแล้ว แสดงว่าผลลัพธ์ที่เหมาะสมคือ 
        X1  = 0, X2  = 7/4 , X3  = 0 , X4  = 0 , X5  = 27/4 , X6  = 47/4 และ X0  = -21/4
เรื่องที่