ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รายวิชาที่สอน

 

รหัสวิชาก่อนปี 2556

                   344 - 233 : Operation Research

                   344 - 301 : Logic Programming (ของเก่า)

                   344 - 431 : Simulation

                   345 - 201 : Introduction to Computers

                   344 - 381 : Management Technique (ของเก่า)

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ตู้ ปณ 3 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-8578, 0-7444-6917 โทรสาร 0-7444-6917