<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                เรื่องที่ 1.1 ประวัติการวิจัยดำเนินการ

ประวัติการวิจัยดำเนินการ
         การวิจัยดำเนินการได้มีขึ้นในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายบริหารทางทหารของอังกฤษได้ให้ทีมของ
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าวิจัยถึงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการป้องกันประเทศทั้งทางบกและทางอากาศ โดยมีเป้าหมาย
ว่าภายใต้สภาวะที่มีกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์จำกัด ทำอย่างไรจึงจะป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยได้มอบหมายให้ Sir Robert Watson-Watt เป็นหัวหน้ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ทำการวิเคราะห์ปัญหาการใช้อุปกรณ์
อุปกรณ์เรดาร์ในการจับเครื่องบิน และเวลาที่เครื่องบินข้าศึกเข้าโจมตีจริง ๆ ถ้า   เรดาร์จับได้เร็วจำทำให้มีเวลาตรียมการ
ตรียมการส่งเครื่องบินประจัญบานขึ้นไปต่อสู้ได้ทันการ นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติการของรถสถานีเรดาร์
แต่ละแห่ง ตลอดจนวงจรการสื่อสารและวิธีการปฏิบัติงานจนได้ผลเป็นตัวเลขเสนอรัฐบาลเพื่อปรับปรุงหน่วยสถานีเรดาร์ทั้งหมด
ของกองทัพอากาศอังกฤษ อังกฤษ ผลงานครั้งนี้ใช้ได้ดีมาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1941กองทัพอากาศของอังกฤษได้จัดตั้งหน่วย
วิจัยดำเนินงานทางทหารขึ้น 
         ชื่อ การวิจัยการดำเนินการ (Operation Research) เกิดขึ้นเพราะในทีมของนักวิทยาศาสตร์ชาว
อังกฤษนี้ ได้ทำการร่วมกันโดยระดมความรู้ความสามารถร่วมกันเพื่อวางแผนให้มีประสิทธิภาพที่สุดในภาวะที่มีทรัพยากร
จำกัด ความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์นี้ได้กระตุ้นให้ฝ่ายบริหารทางสหรัฐอเมริกาเริ่มสนใจและนำวิธีการนี้ไปใช้ในทางทหาร
บ้างจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาทางทหารซึ่งค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้งปัญหาทางการสร้างเครื่องบินแบบ
ใหม่ ๆ การวางแผนทำเหมืองในทะเล การใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิส์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดถึงทางการจัดสรรทาง
เกษตรกรรม
         หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษก็เป็นประเทศแรกที่นำวิธีการวิจัยดำเนินงานมาใข้ในวงการอุตสาหกรรมและ
รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมประเภทแรกที่นำวิชาการนี้มาใช้คืออุตสาหกรรมถ่านหิน ต่อมาจึงได้ขยายตัวเข้าไปสู่อุตสาหกรรม
ประเภทอื่น ๆ และนิยมใช้ในการบริหารงานทางด้านขนส่ง ส่วนสหรัฐอเมริกานั้นไม่ค่อยให้ความสนใจในการนำไปประยุกต์
กับงานทางด้านทางธุรกิจมากนักในระยะแรก จนกระทั่งได้มีการขยายตัวในการใช้เครื่องจักรแทนคน สหรัฐ ฯ จึงได้ทำการ
ฟื้นฟูและส่งเสริมหลักการนี้และนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งสมาคมและจัดสอนขึ้นในมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษาขั้นสูงโดยทั่วไป
เรื่องที่