<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
              เรื่องที่ 1.2 ความหมายของการวิจัยดำเนินการ

ความหมายของการวิจัยดำเนินการ
        การวิจัยดำเนินการอาจกล่าวได้ว่า เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในระบบองค์กรต่าง ๆ ว่าควรจะดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ยังนำไปใช้กันมากในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ หน้าที่อันดับแรกของการวิจัยดำเนินงานคือ พยายามแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างองค์ประกอบขององค์กรให้
เป็นผลดีที่สุดสำหรับองค์การ ดังนั้นการหาแนวปฏิบัติเพื่อให้ผลดีที่สุด (Search for Optimality) จึงเป็นหัวใจหลัก
ของการวิจัยดำเนินงาน 
        โดยความหมายแล้ว การวิจัยดำเนินงาน หมายถึง วิธีการที่มีหลักเกณฑ์ (Scientific Method) ในการจัดสรร 
รวบรวมข้อมูล มูล วิเคราะห์หรือประเมินขึ้นเป็นตัวเลข โดยใช้หลักตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ตัดสินใจให้กับการบริหาร ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุด เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายในกิจการหรือองค์กรให้ดีขึ้น
เรื่องที่