<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                เรื่องที่ 1.7 บทบาทของการวิจัยการดำเนินงาน

บทบาทของการวิจัยการดำเนินงาน
     การวิจัยดำเนินงานมีบทบาทสำคัญในการวางแผนงานทั้งทางราชการและเอกกชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการนำวิธี
การวิจัยดำเนินงานไปใช้ได้ผล มีดังต่อไปนี้
   1. ทางการทหาร
        ก. ช่วยในการตัดสินใจทิ้งระเบิดทำลายจุดยุทธศาสตร์ของข้าศึก สามารถตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์
          ของข้าศึกโดยเสียลูกระเบิดน้อยที่สุด
       ข. ช่วยในการจัดสรรกำลังพลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ค. ช่วยในการกำหนดระดับเสบียงอาหรและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในคลังเพื่อให้สามารถทำการรบต่อเนื่อง
         ตามระยะเวลาที่กำหนด
       ง. ช่วยจัดระบบการสื่อสารและคมนาคมทางทหาร และอื่น ๆ 
   2. ทางอุตสาหกรรม
       ก. บริหารทางการเงิน งบประมาณ และการลงทุน
       ข. วางแผนการจัดซื้อหรือการผลิต ระยะเวลาการจัดซื้อหรือผลิตให้เหมาะสม เพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
       ค. กำหนดนโยบายในการบำรุงรักษาและทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ง. กำหนดจำนวนบุคคลที่เหมาะสมในการทำงาน
จ. วางแผนในการโฆษณาสินค้าและอื่น ๆ
3. ทางการเกษตร
ก. วางแผนการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิต
ข. วิเคราะห์ตลาดที่จะจัดส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่าย
ค. วางแผนระบบส่งน้ำเข้าเรือกสวนไร่นา
ง. วางแผนคัดเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเกษตร
4. ทางสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ก. จัดหาสถานที่ตั้งสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิงที่เหมาะสม
ข. จัดระบบจราจร ระบบการขนส่ง
ค. จัดคู่สายและระบบหมายเลขขององค์การโทรศัพท์
ง. วางแผนวางท่อประปา
จ. วางแผนควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด
ฉ. ในโรงพยาบาล ช่วยในการจัดเตรียมยาคงคลังและจัดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการรักษษพยาบาลแต่ละช่วงเวลาและอื่น ๆ
5. ทางการเมือง
ก. วางแผนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎร
ข. วางแผนการกำหนดสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต
ค. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศ
6. ทางเศรษฐกิจ
ก. ช่วยในการปรับปรุงอัตราภาษี
ข. ช่วยพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ
ค. ช่วยในการบริหารและประเมินผลของโครงการ
7. ทางสังคม
ก. ช่วยในการวางแผนตัดถนนเชื่อมโยงระหว่างตำบล และจัดระบบขนส่ง
ข. ช่วยในการจัดเส้นทางรถรับ - ส่งนักเรียนในชุมชน
ค. ช่วยในการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
ง. ช่วยในการเจรจาตกลงปัญหาด้านแรงงาน
นอกจากนี้ ยังใช้แก้ปัญหาในงานด้านอื่น ๆ อีก ได้แก่ ปัญหาทางด่วน เช่น พิจารณาว่าควรจะเปิดกี่ช่องทางเพื่อบริการ รถได้อย่างเหมาะสม ปัญหาการสร้างท่าเรือน้ำลึก เช่น พิจารณาว่าควรมีที่จอดเทียบกี่ท่าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ เป็นต้น
เรื่องที่