<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                     เรื่องที่ 3.2 จุดดุลศูนย์ถ่วง

    จุดดุลศูนย์ถ่วง คือค่าตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายเล่นตามกลวิธีแท้ของเขา จุดดุลศูนย์ถ่วงจะมี
ตำแหน่งอยู่ที่ค่าตอบแทนที่มีค่าเท่ากับค่าของเกม จุดุลศูนย์ถ่วงนั้นจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ถ้าค่าทางแถวนอนที่หาด้วยวิธีแมกซิมิน
มินเท่ากับค่าแถวตั้งที่หาด้วยวิธีมินิแมกเท่ากันแล้วก็เรียกว่ามีจุดดุลศูนย์ถ่วง ถ้ามิฉะนั้นก็เรียกว่าไม่มีจุดดุลศูนย์ถ่วง
ค่าของจุดดุลศูนย์ถ่วงมี่ค่าเท่ากับค่าของเกม 
    วิธีการหาจุดดุลศูนย์ถ่วง
      ตารางตอบแทนที่ได้จากการเล่นเกมนิยมเขียนอยู่ในรูปเมตริก ซึ่งเป็นตัวเลขที่เรียงตามแถวนอนและแถวตั้ง 
ขั้นที่ 1 แถวนอน ใช้วิธีแมกซิมิน (Maximin) หาค่าที่น้อยที่สุดก่อนหลัง จากนั้นเปรียบเทียบและหาค่าที่มากที่สุด ขั้นที่ 2 แถวตั้ง ใช้วิธีมินิแมก (Minimax) หาค่าที่มากที่สุดก่อนหลัง
จากนั้นเปรียบเทียบเพื่อหาค่าที่น้อยที่สุด ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ถ้าเท่ากันจุดศูนย์ถ่วงจะเท่ากับค่านั้น
ตัวอย่าง กำหนดให้ค่าตอบแทนของนาย ก และ นาย ข

วิธีทำ แถว ค่าต่ำสุดคือ 30, -20
เปรียบเทียบกันซึ่งค่าที่มากคือ 30
สดมภ์ ค่าที่มากที่สุดคือ 30, 40
เปรียบเทียบกันซึ่งค่าที่น้อยคือ 30
ดังนั้นจุดดุลศูนย์ถ่วง คือ 30
เรื่องที่