<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
ตัวอย่างการสร้างรูปแบบโปรแกรมเส้นตรง
ตัวอย่างที่ 1

บริษัทไทยทำ ได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งแต่ละหน่วยประกอบด้วยส่วนผสม ก 4 หน่วย ส่วนผสม ข 3 หน่วย ส่วนผสมทั้งสองนี้ทำมาจากวัตถุดิบสองชนิดที่แตกต่างกันซึ่งมีอยู่ 100 หน่วยและ 200 หน่วย มี 3 แผนก ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบ การผลิตโดยที่แต่ละแผนกมีระเบียบวิธีการผลิตแตกต่างกัน ตารางต่อไปนี้กำหนดวัตถุดิบที่ต้องการต่อการเดินเครื่องแต่ละครั้ง และจำนวนหน่วยที่ได้ในแต่ละส่วนผสม
       เป้าหมายที่ต้องการคือจำนวนครั้งที่ต้องเดินเครื่องของแต่ละแผนกเพื่อจะให้ได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมากที่สุด
       ให้ X1,X2,X3 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องเดินเครื่องของแผนกที่ 1,2 และ 3 ตามลำดับ จำนวนหน่วยของส่วนผสม ก
ที่ผลิตโดยสามแผนกเป็น 7X1 + 6X2 +8X3ในทำนองเดียวกัน จำนวนหน่วยของส่วนผสม ข เป็น 5X1 + 9X2 +4X3 ข้อ
ยับยั้งสำหรับวัตถุดิบเป็น 8X1 + 5X2 +3X3 100สำหรับวัตถุดิบชนิดที่ 1 และวัตถุดิบชนิดที่ 2 เป็น 6X1 + 9X2 +8X3
 200
       เนื่องจากเป้าหมายเป็นการหาค่าสูงสุดของจำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และแต่ละหน่วยประกอบด้วย
ส่วนผสม ก 4 หน่วย ส่วนผสม ข 3 หน่วย นี่เองที่ทำให้จำนวนหน่วยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะเกินค่าต่อไปนี้ไม่ได้

                      และ   
             ดังนั้น รูปแบบโปรแกรมตามเงื่อนไขจึงเป็นเป้าหมาย
       ทำให้ได้ค่าสูงสุด  X0 = min {  }

      โดยขึ้นอยู่กับ 8X1 + 5X2 +3X3 100
6X1 + 9X2 +8X3 200
X1 0 , X2 0, X3 0
โปรแกรมที่เขียนข้างบนยังไม่มีคุณสมบัติเป็นโปรแกรมเส้นตรงที่สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากสมการเป้าหมาย ดังนั้น จึงต้องปรับสมการเป้าหมายให้เป็นเส้นตรง โดยกำหนดให้ y = min { , } ดังนั้นหมายความว่า y y ดังนั้นอสมการทั้งสองมีค่าเสมอกับ
7X1 + 6X2 +8X3 –4y 0
5X1 + 9X2 +4X3 –3y 0
ดังนั้นโปรแกรมดังกล่าวจะเขียนใหม่ได้ดังนี้
maximize X0 = y
โดยขึ้นอยู่กับ
7X1 + 6X2 +8X3 –4y 0
5X1 + 9X2 +4X3 –3y 0
8X1 + 5X2 +3X3 100
6X1 + 9X2 +8X3 200
X1 0 , X2 0, X3 0 , y 0
เรื่องที่