<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
ตัวอย่างที่ 2
ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการที่เป็นไปได้ 2 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดใช้ส่วนผสม นำเข้าและผลลัพธ์แต่ละครั้งที่เดินเครื่องเป็นดังนี้
     จำนวนน้ำมันดิบที่นำเข้าสำหรับชนิดที่ 1 มี 200 หน่วย ชนิดที่2 มี 150 หน่วย ตัวเลขที่ตลาดต้องการสำหรับน้ำมัน 
ก อย่างน้อย 100 หน่วย และน้ำมัน ข อย่างน้อย 80 หน่วย กำไรที่ได้จากแต่ละครั้งที่เดินเครื่องจากกระบวนการที่ 1 และ 2 
เป็น 3 และ 4 ตามลำดับ
     ถ้า x1 และ x2 เป็นจำนวนครั้งที่เดินเครื่องของกระบวนการที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ข้อยับยั้งสำหรับน้ำมันชนิดที่ 1และ 2 คือ 
         5x1 + 4x2   200
3X1 + 5X2 150
ข้อยับยั้งสำหรับปริมาณการขายของน้ำมัน ก. และน้ำมัน ข. คือ
5X1 + 4X2 100
8X1 + 4X2 80
ซึ่ง x11 และ x2 มีค่า 0 สมการเป้าหมาย 3X1+4X2
ดังนั้นโปรแกรมที่ต้องการ คือ
สมการเป้าหมาย
Maximize X0 = 3X1+4X2
ให้ขึ้นอยู่กับ
5X1 + 4X2 200
3X1 + 5X2 150
5X1 + 4X2 100
8X1 + 4X2 80
X1 0, X2 0
เรื่องที่