<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                  เรื่องที่ 5.3 การแก้ปัญหาของตัวแบบดูอัล

การแก้ปัญหาของตัวแบบดูอัล
ทำได้โดย
1. วิธีซิมเพล็กซ์
2. วิธีกราฟ
ในที่นี้จะใช้เป็นเพียงตัวอย่างอธิบายโดยใช้วิธีซิมเพล็กซ์เท่านั้นดังนี้
ตัวอย่าง กำหนดให้ตัวแบบไพรมัล
สมการวัตถุประสงค์

อสมการข้อจำกัด


1. จงสร้างตารางซิมเพล็กซ์จากตัวแบบไพรมัลและจากตัวแบบดูอัล
2. หาคำตอบที่ดีที่สุดของตัวแบบไพรมัลและตัวแบบดูอัล
วิธีทำ
1. สร้างตารางซิมเพล็กซ์ของตัวแบบไพรมัล

สมการข้อจำกัด

อสมการข้อจำกัดต่อไปหาตัวแบบดูอัล จาก

อสมการข้อจำกัด


ตัวแบบดูอัลเป็น

อสมการข้อจำกัด


ตารางสุดท้ายของวิธีซิมเพล็กซ์จากตัวแบบดูอัล


เมื่อเอาลบคูณตลอดคือค่าของ
จากตารางหาคำตอบที่ดีที่สุดของตัวแบบดูอัล คือ

ทำจนได้ตารางสุดท้ายของวิธีซิมเพล็กซ์กับตัวแบบไพรมัล

คือ ค่า
คำตอบที่ดีที่สุดของไพรมัล คือ

เรื่องที่