<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
              เรื่องที่ 9.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์
      ในที่นี้จะกล่าวถึง
9.1.1 การเขียนเมทริกซ์
9.1.2 สมาชิก
9.1.3 มิติ
9.1.4 ขนาด
9.1.5 การตั้งชื่อ 9.1.1 การเขียนเมทริกซ์ เป็นชุดตัวเลขที่อยู่ภายในเครื่องหมาย [ ] รือ ( ) ซึ่งมีการจัดเรียงในแนวนอนหรือแนวแถว และแนวตั้งหรือ สดมภ์ แนวตั้งหรือสดมภ์ แนวนอน หรือ แนวแถว

ตัวอย่าง 9.1 เป็นตัวอย่างของเมทริกซ์ที่มี 3 แถวและ 2 สดมภ์ 2 สดมภ์
3 แถวหรือ


              โดยมีตัวเลขที่เรียงในแถวที่ 1 คือ 1 2 
แถวที่ 2 คือ 3 4
แถวที่ 3 คือ 5 6
9.1.2 สมาชิก เป็นตัวเลขที่อยู่ภายในเมทริกซ์จากตัวอย่าง 9.1 สมาชิกมีเลข 1 2 3 4 5 6 คือ
สมาชิก 9.1.3 มิติ เป็นตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนแถว คูณจำนวนสดมภ์ จากตัวอย่าง 9.1 มิติเป็น 3x2
3 x 2 มิติ 9.1.4 ขนาด
เป็นผลคูณของจำนวนแถวกับจำนวนสดมภ์ จากตัวอย่าง 9.1 ขนาดเป็น 6
3x2 ผลคูณ = 6 9.1.5 การตั้งชื่อ การตั้งชื่อของเมทริกซ์และสมาชิก ก. การตั้งชื่อของเมทริกซ์ จะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ เช่น A, B, C, ... เมื่อตั้งชื่อเมทริกซ์แล้วจะตามด้วยเครื่องหมาย '=' และ เมทริกซ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากตัวอย่าง 9.1 อาจตั้งชื่อเมทริกซ์เป็น A ดังนี้
A = หรือ A = ซึ่ง A เป็นชื่อของเมทริกซ์และตามด้วยเครื่องหมาย "=" ที่ประกอบด้วย สมาชิก 1 2 3 4 5 6 ข. การตั้งชื่อสมาชิก
จะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก พร้อมทั้งระบุตำแหน่งแถวและสดมภ์กำกับเป็นตัวห้อย
เช่น a12 หมายถึง สมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งแถวที่ 1 และ สดมภ์ที่ 2 สำหรับอักษร a จะใช้ชื่อให้สอดคล้องกับชื่อของเมทริกซ์ คือถ้าชื่อเมทริกซ์เป็น A จะตั้งชื่อของเมทริกซ์เป็น a
ดังนั้นเมทริกซ์ใดๆ สามารถเขียนเป็นรูปทั่วไปดังนี้ A = เมื่อ A มีมิติเป็น m x n โดยมี a11 อยู่ในแถวที่ 1 และสดมภ์ที่ 1
a12 อยู่ในแถวที่ 1 และสดมภ์ที่ 2
:
amn อยู่ในแถวที่ m และสดมภ์ที่ n
เรื่องที่