<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                  เรื่องที่ 9.6 เมทริกซ์ผกผัน (1)

ข. ใช้วิธีการดำเนินการตามแถว
         โดยการนำเมทริกซ์ที่ต้องการหาค่าเมทริกซ์ผกผันมาเขียนคู่กับเมทริกซ์ เอกลักษณ์ในรูปดังนี้
                            
                                [ A | I ]

                  เมื่อ A เป็นเมทริกซ์ที่ต้องการหาเมทริกซ์ผกผัน 
และ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์
แล้วใช้วิธีการดำเนินการตามแถวช่วยในการทำเพื่อทำให้เมทริกซ์ A ให้เป็นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ I และ ผลลัพธ์ที่เมื่อเมทริกซ์ A ทำให้เป็นเมทริกซ์ เอกลักษณ์และเมทริกซ์ผกผันจะปรากฎอยู่ข้างๆ ทางขวาของเมทริกซ์เอกลักษณ์ นั่นคือ ใช้การดำเนินการตามแถวช่วยแปลง A ให้เป็น I
สำหรับการดำเนินการตามแถวในที่นี้มีหลักในการทำดังนี้ 1. ถ้าต้องการทำให้มีสมาชิกเป็น 1 เพื่อให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ให้นำตัวเลขนั้นๆหารตลอดแล้วแถวนี้จะขอเรียกว่าเป็น แถวที่เป็นแม่แบบ 2. ถ้าต้องการทำให้เป็น 0 ให้นำตัวเลขใดๆมาคูณแถวที่เป็นแม่แบบแล้วนำไปบวกกับแถวที่ต้องการเปลี่ยนเป็น 0 ค่าที่ได้ใหม่ แทนที่แถวที่ต้องการเปลี่ยน ตัวอย่าง 9.26 จงหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ A ที่มีมิติ 2x2 โดยใช้การดำเนินการตามแถว A = วิธีทำ หลังจากนั้นนำมาเขียนเป็น [ A | I ] ได้ดังนี้
       ดังนั้นเมทริกซ์ผกผันเป็นเมทริกซ์ที่อยู่ๆข้างของเมทริกซ์เอกลักษณ์ 
                        
เรื่องที่