<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                 เรื่องที่ 7.1.2 คุณสมบัติของแถวคอย 

คุณสมบัติของแถวคอย
         ลักษณะของสภาพแถวคอยจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้
1. สถานที่ที่รอคอย ระบบแถวคอยบางระบบผู้รับบริการหรือลูกค้ารออยู่ในสถานที่เดียวกัน
2. ขนาดแถวคอยที่เป็นไปได้ ในระบบแถวคอยบางระบบจำนวนลูกค้าที่รอคอยมีได้จำกัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีพื้นที่จำกัด
เรื่องที่