<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
               เรื่องที่ 7.1.3 คุณสมบัติของส่วนให้บริการ 

คุณสมบัติของส่วนให้บริการ
         องค์ประกอบของส่วนให้บริการจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้
1. ผู้ให้บริการ
2. ระเบียบการให้บริการแถวคอย
3. การจัดวางผังระบบแถวคอย
4. เวลาบริการ 1. ผู้ให้บริการ
เป็นองค์กระกอบหนึ่งของส่วนให้บริการ เช่น ช่างตัดผม พนักงานเบิก-ถอนเงินของธนาคาร วงจรโทรศัพท์ เป็นต้น 2. ระเบียบการให้บริการแถวคอย
หมายถึง วิธีการจัดลำดับลูกค้าในแถวคอยเข้ารับบริการ การจัดอันดับลูกค้าเข้ารับบริการที่ใช้กันมากที่สุด คือ คือ มาก่อน-รับบริการก่อน ( First Come First Serve ) คือ การเข้ารับบริการตามลำดับการมาถึง การจัดลำดับ แบบนี้บางครั้งก็ไม่ใช่การจัดลำดับที่ดี เนื่องจากงานบางอย่างเป็นงานสำคัญต้องรีบทำก่อนแม้ว่าจะมาทีหลัง ฉะนั้นการจัดอันดับ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมในสถานการณ์ของระบบแถวคอยนั้นๆเป็นสำคัญ 3. การจัดวางผังระบบแถวคอย
ก. ระบบแถวคอยที่มีหนึ่งขั้นตอน รูปแบบระบบแถวคอยที่ง่ายและพบเห็นทั่วไปคือ รูปแบบที่มีผู้ให้บริการ เพียงช่องเดียวและมีแถวคอยเพียงแถวเดียวดังแสดงในภาพที่ 2 ภาพที่ 2 ระบบหนึ่งช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย ภาพที่ 3 ระบบหนึ่งช่องให้บริการหลายแถวคอย ภาพที่ 4 ระบบหลายช่องให้บริการหนึ่งแถวคอย ภาพที่ 5 ระบบหลายช่องให้บริการหลายแถวคอย ข. ระบบแถวคอยที่มีหลายขั้นตอน การจัดระบบแถวคอยอีกแบบหนึ่ง คือ แบบอนุกรมซึ่งมีหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีช่องให้บริการเพียงช่องเดียว เช่นระบบงานหนังสือของราชการ การรับสมัครสอบ ระบบงานนี้ ลูกค้าเมื่อรับบริการจากจุดหนึ่งแล้วต้องไปรับบริการจุดอื่นต่อไปจนกว่าจะเสร็จงานดังในภาพที่ 6 ภาพที่ 6 ระบบแบบอนุกรม ภาพที่ 7 ระบบหลายช่องทาง-หลายขั้นตอน ( มี 1 แถวคอยระหว่างขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ) ภาพที่ 8 ระบบหลายช่องทาง-หลายขั้นตอน ( มีหลายแถวคอยระหว่างขั้นตอนที่ 1และขั้นตอนที่ 2 ) 4. เวลาการให้บริการ ในระบบแถวคอยโดยทั่วไปเวลาให้บริการสำหรับลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคน จะแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาในการพูดโทรศัพท์ เวลาซ่อมเครื่องจักร เป็นต้น
เรื่องที่