<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
              เรื่องที่ 8.3 วิธีที่ใช้แก้ปัญหาการขนส่ง (ต่อ)

วิธีที่ใช้แก้ปัญหาการขนส่ง
       2. วิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างตารางการขนส่ง ซึ่งมีรูปแบบตารางดังนี้
            เมื่อ  cij เป็นต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย
xij เป็นปริมาณขนส่งจากจุดต้นทาง i ไปจุดปลายทาง j
ai เป็นความต้องการขายของจุดต้นทาง i
bi เป็นความต้องการซื้อของจุดปลายทาง j
ลักษณะตารางการขนส่งแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1. แบบผลรวมของอุปสงค์และอุปทานเท่ากัน ลักษณะแบบนี้จะทำให้อุปสงค์และอุปทานเท่ากัน เช่น ตัวอย่างที่ 4 โรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานที่ 1 และ 2 ส่งสินค้าไปที่บริษัทที่ 1 และ 2 โรงงาน บริษัท ขนส่ง
1 1 3
2 6
2 1 4
2 5
เมื่อโรงงานที่ 1, 2 มีกำลังผลิต 40 ตัน, 15 ตันตามลำดับ และบริษัทที่ 1 และ 2 ต้องการสินค้า 30 ตัน และ 25 ตัน จงสร้างตารางการขนส่ง วิธีทำ 2. แบบผลรวมของอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ลักษณะแบบนี้จะทำให้อุปสงค์มากกว่าอุปทาน จึงต้องแก้ไข จากตารางแบบแรก โดยการเพิ่มจุดต้นทางสมมติ (dummy) เข้าไปในตารางให้มีค่าอุปทานเป็นผลรวมอุปสงค์ลบกับ ผลรวมอุปทานเดิม เช่น ตัวอย่างที่ 5 โรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานที่ 1 และ 2 ส่งสินค้าไปที่บริษัทที่ 1 และ 2
โรงงาน บริษัท ขนส่ง
1 1 3
2 6
2 1 4
2 5 เมื่อโรงงานที่ 1, 2 มีกำลังผลิต 20 ตัน, 30 ตันตามลำดับ และบริษัทที่ 1 และ 2 ต้องการสินค้า 35 ตัน และ 45 ตัน จงสร้างตารางการขนส่ง วิธีทำ
3. แบบผลรวมของอุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน ลักษณะแบบนี้จะทำให้อุปสงค์น้อยกว่าอุปทานจึงต้องแก้ไข จากตารางแบบแรก โดยการเพิ่มจุดปลายทางสมมติ (dummy) เข้าไปในตารางให้มีค่าอุปสงค์เป็นผลรวมอุปทานลบ กับผลรวมอุปสงค์เดิม เช่น ตัวอย่างที่ 6 โรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานที่ 1 และ 2 ส่งสินค้าไปที่บริษัทที่ 1 และ 2 โรงงาน บริษัท ขนส่ง
1 1 3
2 6
2 1 4
2 5 เมื่อโรงงานที่ 1, 2 มีกำลังผลิต 30 ตัน, 80 ตันตามลำดับ และบริษัทที่ 1 และ 2 ต้องการสินค้า 40 ตัน และ 10 ตัน จงสร้างตารางการขนส่ง วิธีทำ
เรื่องที่