<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์ (1)

เมทริกซ์มิติ 3x3 
สำหรับเมทริกซ์มิติ 3x3 ในการหาค่าของดีเทอร์มิแนนต์ แนะนำให้ใช้วิธี 2 วิธีคือ
ก. วิธีการต่อสดมภ์ที่ 1 และ 2
ข. วิธีวน ก. วิธีการต่อสดมภ์ที่ 1 และ 2
มีขั้นตอนดังนี้ (อาจดูตัวอย่าง 2.17 ประกอบกับการอธิบายขั้นตอน)
1. ต่อสดมภ์ที่ 1 และ 2 ออกไปทางขวาของ สดมภ์ที่ 3 ของเมทริกซ์เดิม เช่น
2. นำสมาชิกในตำแหน่งทแยงลงที่มีจำนวนสมาชิก 3 ตัว คูณกันให้หมดของแนวทแยงลง แล้วรวมกัน 3. สมาชิกที่อยู่ในแนวทแยงขึ้นที่มีจำนวนสมาชิก 3 ตัว นำมาคูณกันแล้วคูณด้วยลบหนึ่งอีกครั้งเมื่อได้แล้วนำมารวมกัน ทั้งหมดของแนวขึ้น 4. นำผลรวมของแนวทแยงขึ้นและทแยงลงนำมารวมกันจะเป็นผลลัพธ์ของค่าของดีเทอร์มิแนนต์ นั่นคือ ผลลัพธ์ของขั้นตอน 2 กับ 3 ตัวอย่าง 9.17 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นขั้นตอนที่ 2.5.3.2ก1 ถึง 2.5.3.2ก4
ให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ 3x3
A =
จงหาค่าของ det A วิธีทำ ดังนั้น det A = หาได้ดังนี้ โดยขั้นตอนแรกนำสดมภ์ที่ 1 และ 2 มาต่อจากสดมภ์ที่ 3 ขั้นตอนที่สอง คูณสมาชิกในแนวทแยงลงที่มีสมาชิก 3 ตัว ในที่นี้คือ -3 4 -1, 3 5 6, 2 -8 7 คูณกันได้เท่ากับ 12 90 -112 แลัวนำผลที่ได้มารวมกัน ได้เท่ากับ -10
           ขั้นตอนที่สาม คูณสมาชิกในแนวทแยงขึ้นที่มีสมาชิก 3 ตัว คือ 6 4 2,7 5 -3, -1 -8 3 เป็น 48, -105, 24 
           หลังจากนั้นนำผลที่ได้คูณด้วยลบหนึ่ง คือ -48, 105, -24  ซึ่งผลคูณที่ได้นำมารวมกันคือ -48+105-24 
           ขั้นตอนที่สี่ นำผลของขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามมารวมกันได้ค่าของ
                                    det A = -10+33 = 23
เรื่องที่