<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์ (2)

ข. วิธีการวน
         สำหรับหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นรายละเอียดแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมีขั้นตอนการทำดังนี้
1. ทำได้โดยนำสมาชิก3 ตัว ที่อยู่ในแนวทแยงลงคูณกัน แล้วนำสมาชิกที่อยู่ด้านขวามือของแนวทแยงลงจะวนไป หาสมาชิกที่อยู่ทางซ้ายมือ นำมาคูณกัน สำหรับการวนจะวนไปหาสมาชิกใดพิจารณาจากจำนวนสมาชิกที่อยู่ขวามือของแนวทแยงมีกี่ตัว จะวนไปหาให้ครบ จำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนแถวหรือจำนวนสดมภ์ หลังจากนั้นนำสมาชิกเหล่า นั้นของแต่ละเส้นมาคูณกันแล้วนำมารวมกัน ตัวอย่าง 9.18 เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นขั้นตอน 2.5.3.2ข1 เท่านั้น ของการหาค่า ของหาค่าของดีเทอร์มิแนนต์ โดยการใช้ วิธีการวนลง A = วิธีทำ
|A| =
 
              หลังจากนั้นนำมารวมกันเป็น 12+90-112 = -10

         2. ลากเส้นทแยงขึ้น นำสมาชิกในแนวทแยงขึ้นคูณกัน  และนำสมาชิกที่อยู่ทางขวามือวนกับสมาชิกที่อยู่ด้านซ้าย
ซึ่งจะวนไปหาสมาชิกไหน 	ให้ทำการตรวจสอบจำนวนสมาชิก	เท่ากับจำนวนแถว หรือสดมภ์ หลังจากนั้นให้นำมาคูณกัน
แล้วคูณด้วย -1 อีกครั้งของแต่ละเส้น เมื่อทำหมดทุกเส้นให้นำผลคูณนำมารวมกัน

ตัวอย่าง 9.19 จากตัวอย่าง 2.18 แสดงการคูณสมาชิกในแนวทแยงขึ้นดังนี้
 
|A| =
              นำมารวมกัน = -48-24+105 = 33
       3. นำผลลัพธ์ของขั้นตอน 1 รวมกับผลลัพธ์ขั้นตอนข้อ 2 จะเป็นค่าของดีเทอร์มิแนนต์

ตัวอย่าง 9.20 จากตัวอย่าง 2.18 และตัวอย่าง 2.19 คำนวณหาค่าของ det A
วิธีทำ 
                     det A =  -10+33 = 23
เรื่องที่