<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การวิจัยดำเนินการ [ Operation Research ]
บทนำ
CPM/PERT
เกม
กำหนดการเชิงเส้น
ดูอัล
สินค้าคงเหลือ
ระบบแถวคอย
ปัญหาการขนส่ง
เมทริกซ์
 

Course Introduction
Course Syllabus
Lesson
Course Map
Webboard
E-mail
Course Team
 
                  เรื่องที่ 9.5 ดีเทอร์มิแนนต์ (3)

เมทริกซ์ตั้งแต่ 2x2 ขึ้นไป
         ในที่นี้จะกล่าวถึง 2 วิธีคือ
ก. วิธีตรึงแถวหรือสดมภ์
ข. การดำเนินการตามแถว
ก. วิธีการตรึงแถวหรือสดมภ์ เป็นวิธีการที่ใช้กับเมทริกซ์จัตุรัสที่มีมิติตั้งแต่ 2x2 ขึ้นไป มีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ทำการเลือกแถวหรือสดมภ์ที่ต้องการตรึงหนึ่งแถวหรือสดมภ์ ข้อแนะนำควรเลือกแถวหรือสดมภ์ที่มีสมาชิก เป็นศูนย์ให้มากที่สุด 2. แล้วทำการเลื่อนสดมภ์หรือแถว คือ ถ้าตรึง แถวจะเลื่อนสดมภ์ และในทางกลับกันถ้าทำการตรึงสดมภ์ จะทำการเลื่อนแถว 3. ค่าของดีเทอร์มิแนนต์ จะมีค่าเท่ากับผลบวกของผลคูณระหว่างสมาชิกที่เกิดจากการตรึงแถว หรือสดมภ์และสดมภ์หรือแถว ที่เลื่อนตัดกัน กับ ตัวประกอบร่วมเกี่ยว (cofactor) ของแถวหรือสดมภ์ที่ตรึง และสดมภ์ หรือแถวที่เลื่อนสำหรับตัวประกอบ ร่วมเกี่ยวเป็นค่าของผลคูณระหว่าง (-1) ยกกำลังผลบวกของแถวหรือสดมภ์ที่ตรึงกับสดมภ์หรือแถวที่เลื่อนกับไมเนอร์ (minor) ซึ่งไมเนอร์เป็นค่าของดีเทอร์มิแนนต์ที่เกิดจากการตัดแถวหรือสดมภ์ที่ตรึง และสดมภ์หรือแถวที่เลื่อนไปนั่นคือ เขียนในรูปทั่วไป สำหรับการหาค่าของดีเทอร์มิแนนต์เมื่อใช้การตรึงแถวหรือสดมภ์ดังนี้ ให้ A เป็นเมทริกซ์
เมื่อใช้การตรึงแถวหนึ่งและเลื่อนสดมภ์ 1, 2, ..., n
det A = a11C11+a12C12+...+a1nC1n
เมื่อใช้การตรึงแถวหนึ่งและเลื่อนสดมภ์ 1, 2, ..., n
โดยที่ ตัวประกอบร่วมเกี่ยว Cij = (-1)i+j Mij
Mij คือไมเนอร์ซึ่งเป็นค่าของ ดีเทอร์มิแนนต์ที่เกิดจากการตัดแถว i และ สดมภ์ที่ j
ตัวอย่าง 9.21 จงหาค่าของดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A ที่มีมิติ 3x3 A = วิธีทำ ในที่นี้เลือกตรึงแถวที่ 1 เนื่องจากไม่มีแถวที่มีสมาชิกที่เป็นศูนย์ ดังนั้นจึงเลื่อน สดมภ์ตั้งแต่สดมภ์ที่ 1 ถึง สดมภ์ที่ 3 เลื่อนสดมภ์ที่ 1ไป det A = -3C11+3C12+2C13 ซึ่ง -3, 3, 2 เป็นสมาชิกที่เกิดจากการตรึงแถวที่ 1 และสดมภ์ที่ 1, 2, 3 ที่เลื่อนไป = -3(-1)1+1 M11+3(-1)1+2 M12+2(-1)1+3 M13 = -3 +3(-1)+2 = -3(-4-35)-3(8-30)+2(-56-24)
= -3(-39)-3(-22)+2(-80)
= 117+66-160 = 23
เรื่องที่